.
Tổng bí thư đề nghị tiếp thu ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện

Tổng bí thư đề nghị tiếp thu ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện

Ngày 28-11, Tiểu ban Văn kiện họp tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

14:25, 29/11/2015 (GMT+7)
 
.