.
Thi hành Luật sửa, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thi hành Luật sửa, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.
 
07:18, 28/01/2021 (GMT+7)