.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 18/09/2015, 14:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong phát triển du lịch, cần đầu tư phát triển du lịch tâm linh, trong đó, chú trọng đầu tư, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử của địa phương. Đó vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc nói chung và mảnh đất Quảng Bình nói riêng.

* Đồng chí Đặng Xuân Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo và có một số góp ý như sau:

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị đánh giá những thành tựu và khuyết điểm, hạn chế của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trên các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh và đối ngoại; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng thời, tôi xin bổ sung một số ý kiến như sau: Trong phần đánh giá những khuyết điểm và hạn chế của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cần nêu cụ thể hơn những vấn đề còn tồn tại của một số ngành, một số lĩnh vực để đúc rút kinh nghiệm và có hướng khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2015-2020. Phần phương hướng mục tiêu tổng quát: đề nghị thêm cụm từ “Tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ lớn: Phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh” và bỏ đoạn “nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thân của nhân dân” vì đây cũng là biện pháp và mục tiêu của phát triển kinh tế-xã hội. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, cần đưa ra những giải pháp cụ thể để thúc đẩy lộ trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các địa phương miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn.

Về tăng cường quốc phòng-an ninh cần bổ sung thêm một số nội dung để thể hiện tăng cường công tác phòng thủ lâu dài ở tuyến biên giới.

Trong phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đề nghị cần có biện pháp cụ thể để chăm lo hơn nữa đội ngũ cán bộ làm công tác ở cơ sở, nhất là ở thôn, xóm. Trong phần nhiệm vụ chung về xây dựng tổ chức Đảng, ở dòng 3, trang 42 đề nghị thêm cụm từ “Thực hiện những điều đảng viên không được làm" sau cụm từ “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

X.Phú (thực hiện)

* Ông Hoàng Gia Hy, Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Văn kiện đã có sự đầu tư, chuẩn bị rất công phu, đề cập một cách toàn diện các vấn đề cơ bản của xã hội. Những đánh giá về ưu, khuyết điểm, hạn chế rất thẳng thắn, xác đáng, nhất là những đánh giá về khuyết điểm. Việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ có nhiều điểm mới và hệ thống các giải pháp rõ ràng, có căn cứ khoa học. Trên cơ sở đó, tôi có một số ý kiến đóng góp nhằm góp phần hoàn thiện hơn dự thảo Báo cáo Chính trị như sau:

Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm tới, tôi nhất trí với những nhóm giải pháp mà văn kiện đưa ra, tuy nhiên, muốn nhấn mạnh một số vấn đề trong “đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển” như: cần quan tâm hơn đến phát triển văn hóa, tín ngưỡng và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong phát triển du lịch, cần đầu tư phát triển du lịch tâm linh, trong đó, chú trọng đầu tư, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử của địa phương. Đó vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc nói chung và mảnh đất Quảng Bình nói riêng. 

* Ông Hồ Thảo (xã Kim Thủy, Lệ Thủy)

Tôi nhất trí với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi cho rằng dự thảo đã có sự chuẩn bị công phu, bao quát toàn diện các lĩnh vực, đặc biệt, trong phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đã đi sâu đến các giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, là một người dân tộc Vân Kiều, thuộc xã miền núi Kim Thủy, Lệ Thủy, tôi xin đóng góp thêm một số ý kiến để làm rõ hơn nhóm vấn đề này, đó là:

Cần đi sâu vào các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, chú trọng các hướng phát triển nhằm giải quyết việc làm cho con em đồng bào. Chúng tôi rất mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, các cấp chính quyền sẽ chú trọng hơn nữa việc quan tâm, đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số thành nguồn cán bộ địa phương, vì thực tế hiện nay, số lượng con em Vân Kiều được đào tạo và có việc làm ngay tại địa phương đang rất ít.

Mặt khác, trong phần phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, y tế của các địa phương còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi như Kim Thủy.

Trong đó, trong nhiệm kỳ tới, việc quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống nước sạch cho các bản làng cần được triển khai rộng khắp, hiệu quả, bởi vì hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số ở một số nơi đang rất cần nước sạch để ăn uống và sinh hoạt.

D.H (thực hiện)