.
Quốc hội khóa VIII: Đổi mới toàn diện đất nước

Quốc hội khóa VIII: Đổi mới toàn diện đất nước

Quốc hội khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu sự nghiệp Đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng. Quốc hội khóa VIII đã họp 11 kỳ để xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

13:59, 07/05/2021 (GMT+7)
 
.