.
Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX được giữ nguyên như khóa VIII là 385 người. Đại hội hiệp thương cử 374 người, còn 11 người sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

14:16, 20/09/2019 (GMT+7)
 
.