.
Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử

Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử

(QBĐT) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử.

14:31, 04/03/2021 (GMT+7)
 
.