.
Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả "to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử"

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả "to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử"

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình đã đạt được những kết quả "to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử". Đến hết năm 2020, đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn NTM so với mục tiêu, đến tháng 7-2021 cả nước có 64,6% số xã đạt chuẩn NTM, 29% số huyện đạt NTM, 12 tỉnh có 100% xã đạt NTM.

17:08, 23/07/2021 (GMT+7)
 
.