.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ Ba, 13/10/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bố cục hợp lý, nội dung vừa cụ thể và vừa toàn diện, khoa học.

* ÔngTrần Hữu Phi, cán bộ hưu trí xã Cự Nẫm, Bố Trạch

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi nhất trí cao với nội dung của dự thảo. Việc chuẩn bị dự thảo được tiến hành công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện quan điểm rõ ràng, đánh giá đúng tình hình, sát với thực tiễn, nội dung thể hiện tính khái quát cao; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với khả năng phát triển của đất nước.

Trong phần VII, về phát triển văn hoá, xây dựng con người, tôi đồng tình với phương hướng và các giải pháp nhằm phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phát huy cao các giá trị văn hoá.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ này, bên cạnh việc bổ sung những giá trị văn hoá trong giai đoạn mới, việc phải kế thừa và bảo tồn hiệu quả những nét tinh hoa văn hoá của dân tộc là vô cùng quan trọng. Con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vừa mang những đặc tính văn hoá hiện đại để có thể tự tin hội nhập song đồng thời vẫn mang những nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh việc bổ sung và kế thừa tinh hoa văn hoá nhân loại, của dân tộc, cần thực hiện các giải pháp nhằm đẩy lùi những thói hư, tật xấu, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành mục tiêu "xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện". Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Tăng cường công tác tuyên truyền việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, hạn chế và đẩy lùi sự xâm nhập của văn hoá độc hại; triển khai các đối sách chống biểu hiện phi văn hoá trong quá trình hội nhập; bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống nhưng tránh nhầm lẫn khái niệm "văn hoá" và "hủ tục" để tiến hành sàng lọc, xem xét và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu... để xây dựng và phát triển môi trường văn hoá lành mạnh.

* Ông Nguyễn Khắc Tiến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Minh B, thị xã Ba Đồn

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi nhất trí cao với nội dung của dự thảo. Việc góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đã tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có bản thân tôi. Dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bố cục hợp lý, nội dung vừa cụ thể và vừa toàn diện, khoa học. Căn cứ vào những nội dung cần tập trung thảo luận, tôi xin có một số ý kiến như sau:

Mục VIII. Quản lý, phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng trong xã hội. Những năm qua Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo và thực hiện tốt việc bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội cũng như các chính sách phát triển, an sinh và phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để. Đó là tình trạng làm hồ sơ thương binh, nạn nhân chất độc màu da cam giả, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì thế, để thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm tiến bộ và công bằng trong xã hội, cần có chế tài xử phạt nghiêm minh những trường hợp gian lận trong thực hiện các chính sách, từng bước lập lại kỷ cương trên lĩnh vực này, bảo đảm tính nhân văn và giữ vững niềm tin cho nhân dân.

Mục IX. Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong dự thảo. Phần này đã đánh giá tình hình, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ toàn diện và khoa học.

Tuy nhiên quá trình đánh giá tình hình cần bổ sung một số nội dung như đánh giá chất lượng môi trường hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân gây nên sự xuống cấp của môi trường đồng thời đưa ra những giải pháp để xử lý, bảo vệ môi trường. Cần có quy hoạch khoa học và phù hợp, bảo đảm vừa khai thác hiệu quả tài nguyên nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Ngọc Mai (thực hiện)