.
Sưu tầm gốm sành của Pháp thế kỷ XIX ở Đồng Hới

Sưu tầm gốm sành của Pháp thế kỷ XIX ở Đồng Hới

(QBĐT) - Thế kỷ XIX, sau khi đặt được ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai, kinh tế hàng hóa được phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

08:35, 23/02/2021 (GMT+7)