.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - một nhân cách cao đẹp, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn (tiếp theo)

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - một nhân cách cao đẹp, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn (tiếp theo)

Noi gương đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

23:40, 11/07/2020 (GMT+7)
.