.
Mười một luật có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1-1-2021

Mười một luật có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1-1-2021

Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội là 4 trong số 11 luật có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2021.

14:35, 31/12/2020 (GMT+7)