.
10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1-1-2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1-1-2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Đó là Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

10:20, 26/12/2018 (GMT+7)