.
Nhiều tác động đến chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn

Nhiều tác động đến chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn

(QBĐT) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 vừa được ban hành, đã có tác động lớn tới thực hiện chính sách BHYT cho người dân đang sinh sống trên các địa bàn tỉnh.

08:27, 24/07/2021 (GMT+7)