.
Niềm tin gửi đến Đại hội XIII của Đảng

Niềm tin gửi đến Đại hội XIII của Đảng

(QBĐT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng.

09:27, 24/01/2021 (GMT+7)
.