.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận lòng dân vững chắc

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận lòng dân vững chắc

(QBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) toàn diện-nghĩa là nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng, mọi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện.

14:00, 09/07/2020 (GMT+7)