.

Những nội dung cần góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ Tư, 16/09/2015, 08:51 [GMT+7]

Ngày 7-9-2015, Ban Tuyên giáo T.Ư đã ban hành Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí.

Theo Hướng dẫn, ý kiến đóng góp cần tập trung vào các vấn đề lớn sau đây:

A - Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, tập trung thảo luận, đóng góp các vấn đề:

- Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn.

- Dự báo tình hình thế giới và đất nước.

- Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020).

- Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường...

- Phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện.

- Quan điểm về quản lý phát triển xã hội; về các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

- Phương hướng, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai.

- Quan điểm, mục tiêu, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Mục tiêu và nhiệm vụ quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh...

- Đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

- Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng...

B- Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề sau:

- Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI.

- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

- Các quan điểm phát triển (tập trung vào các nội dung: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam).

- Mục tiêu tổng quát.

- Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, môi trường.

- Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung cho các ý kiến: làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ trương giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế...

Thời gian đóng góp ý kiến bắt đầu từ ngày 15-9 đến hết ngày 31-10. Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, đảng viên và nhân dân thông qua báo chí, thư từ gửi đến Trung ương do Ban Tuyên giáo T.Ư thực hiện.

Theo Nhân dân điện tử