.
Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển

(QBĐT) - Thực hiện Quyết định số 4921/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa ban hành Kế hoạch số 364/KH-STNMT.

14:29, 03/04/2020 (GMT+7)