.
Bố Trạch: Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng được 12.394 tấn

Bố Trạch: Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng được 12.394 tấn

(QBĐT) - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã chú trọng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, tuân thủ quy định IUU. Do vậy, sản xuất thủy sản trên địa bàn huyện Bố Trạch từng bước ổn định. 

08:08, 03/07/2020 (GMT+7)