.
Canh Tý năm 40: Mốc son chói lọi

Canh Tý năm 40: Mốc son chói lọi

(QBĐT) - Sau khi nước Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính, chia thành hai quận Giao Chỉ (Bắc Bộ) và Cửu Chân (Bắc Trung Bộ), chúng cử quân lính, quan lại, sang chiếm đóng, cai trị. Năm Tân Mùi (năm 111 TCN), nhà Hán đưa hàng vạn quân xuống đánh Nam Việt, đất đai Âu Lạc chuyển sang tay nhà Hán, đất nước bị giày xéo, nhân dân bị đoạ đày, đau khổ. Nhà Hán thực hiện chính sách bóc lột và đồng hoá, âm mưu biến nước ta thành quận huyện của triều đình phương Bắc.

23:29, 25/01/2020 (GMT+7)