Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

  • 08:20 | Thứ Tư, 10/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 08-11-2021 về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021-2025.
 
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương Hai giỏi, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021-2025”.
 
Nội dung kế hoạch như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
 
2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
3. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, kịp thời, đúng quy định, gắn kết chặt chẽ với kết quả thực hiện phong trào thi đua, tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
II. NỘI DUNG 
 
1. Thi đua thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực phát triển kinh tế
 
a) Mục tiêu
 
- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm đạt 8 - 8,5%.
- Đến năm 2025 cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: 
+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 17,5%; 
+ Công nghiệp - xây dựng: 33,5%; 
+ Dịch vụ: 49%.
- Đến năm 2025:
+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.000 tỷ đồng;
+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (2021 - 2025) đạt 135.000 tỷ đồng;
+ GRDP bình quân đầu người đạt 70 - 75 triệu đồng;
+ 98% dân số thành thị sử dụng nước sạch, 97% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh;
+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đạt 85%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%.
 
b) Các phong trào thi đua
 
- Thi đua thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2025 theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Coi trọng hiệu quả đầu tư, ưu tiên những dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, ưu tiên kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào 03 lĩnh vực có lợi thế, trong đó xác định phát triển công nghiệp là trọng điểm, dịch vụ là mũi nhọn và nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế. Huy động nội lực, ngoại lực để khôi phục, phát triển kinh tế trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid -19.
 
- Thi đua thực hiện nhiệm vụ về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025: Phát triển du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, một trong những khâu đột phá để thúc đẩy tăng trường, phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động và phát huy mạnh mẽ sự tham gia của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Đồng bộ và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng các sản phẩm, du lịch dịch vụ hiện có và đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách nội địa và quốc tế: Du lịch sinh thái; khám phá, mạo hiểm; du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; du lịch cộng đồng; du lịch nông nghiệp; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; du lịch MICE... Thực hiện hiệu quả các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao vị thế, thương hiệu và sức cạnh tranh của điểm đến du lịch Quảng Bình.
 
- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất”, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bám sát mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, tập trung đổi mới công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế. 
 
- Thi đua thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Thực hiện việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; xây dựng các cụm công nghiệp; khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống, tổ chức sản xuất theo hướng hình thành doanh nghiệp, hợp tác xã để tập trung thu hút nguồn vốn, lao động, đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới; đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường.
 
- Các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thi đua kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng đảm bảo an toàn, tối đa hóa lợi nhuận; tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi tín dụng, tạo điều kiện tối đa đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống Nhân dân; tăng chỉ số nộp ngân sách và các chế độ, chính sách đối với người lao động, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, vận động người dân tích cực tham gia Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”. Các địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, tài trợ các xã xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng. Tăng cường phát triển các mô hình sản xuất, các sản phẩm chủ lực của từng địa phương để nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
 
2. Thi đua thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá - xã hội
 
a) Mục tiêu
 
- Tạo việc làm mới cho 1,8 - 1,9 vạn lao động; 
- Số hộ nghèo giảm bình quân 1.000 hộ/năm; đến năm 2025, toàn tỉnh giảm 1/2 số hộ nghèo so với cuối năm 2020 (tương đương giảm 5.000 hộ).
 - Đến năm 2025:
+ 70% trường mầm non, 100% trường tiểu học, 75% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 70% lao động qua đào tạo.
+ 92,5% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế;
+ 11 bác sỹ và 38 giường bệnh trên 01 vạn dân;
+ 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế;
+ 87% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (112 xã); 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (39 xã); 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (13 xã).
 
b) Các phong trào thi đua
 
- Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa. Ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất các trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo đủ phòng học kiên cố; xây dựng phòng thí nghiệm, nhà đa chức năng, thư viện đồng bộ. Tiếp tục xây dựng và mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập. Thu hút xã hội hóa đầu tư hạ tầng phục vụ lĩnh vực đào tạo nghề, ưu tiên các thiết bị công nghệ mới, công nghệ cao; đào tạo các nghề phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
 
- Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ ở y tế xanh, sạch, đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với việc thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền” và “12 điều Y đức, 10 điều Dược đức” do Bộ Y tế phát động. Tập trung thực hiện phong trào xây dựng xã đạt chuẩn Tiêu chí quốc gia về y tế.
 
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021 - 2025”, thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giải pháp giảm nghèo, đưa phong trào thành nhiệm vụ thường xuyên của các xã, phường, thị trấn, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Triển khai đồng bộ các chính sách xã hội, tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, duy trình kết quả xoá nghèo. Đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác duy trì giảm các hộ cận nghèo, duy trì không để tái nghèo. Cộng đồng dân cư và các hộ gia đình thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, từng bước làm giàu.
 
- Tiếp tục xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giai đoạn 2021-2025”, phong trào thi đua “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân tham gia rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ”.
 
3. Thi đua thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng chống tham nhũng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đối ngoại
 
- Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tích cực thực hiện các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”với khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực, xây dựng lực lượng quân sự, công an, biên phòng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đặc biệt tổ chức phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới gắn với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện.Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong Nhân dân.
 
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, làm nội dung cơ bản trong phong trào vận động toàn dân “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Thi đua thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021- 2025, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân.
 
- Phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng trong công tác đối ngoại, tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh giáp biên giới Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; các nước là đối tác đầu tư, các tổ chức quốc tế có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
 
4. Phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
 
- Thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; phát huy vai trò và bảo đảm quyền giám sát của Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước.Tích cực triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
- Các cơ quan, đơn vị và tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua Dân vận khéo; phong trào thi đua rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác xây dựng Đảng; phong trào đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.
 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua trong tổ chức, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức cấp trên và UBND các cấp phát động; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, các câu lạc bộ, tổ hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
 
5. Thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC)
 
-  Thi đua thực hiện “đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện CCHC, phấn đấu cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng trong nhóm đầu cả nước, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đứng trong top 25 của cả nước và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm khá của khu vực. Thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và tạo nhuận lợi cho các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.
 
- Thực hiện phong trào thi đua thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia”. Đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Phát triển hạ tầng số trên nền tảng công nghệ thông tin đồng bộ, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện từ chính quyền đến xã hội, doanh nghiệp để phát triển kinh tế số.
 
- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Coi trọng việc nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
6. Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tập trung cao độ, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19
 
- Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”. 
 
- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân tích cực thi đua phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, với tinh thần “mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài chống dịch”, “mỗi người dân là một chiến sỹ”, phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi”, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, quyết tâm sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp
 
- Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)”, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)”, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11-CT/TU ngày 16-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò to lớn của công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, đối ngoại cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm; kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. 
 
- Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, với phương châm “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Có kế hoạch cụ thể để xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, lấy gương người tốt, việc tốt để hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thức đẩy cổ vũ phong trào thi đua. 
 
- Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng:
 
+ Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phát hiện khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu; quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số; chủ động khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đối ngoại.
 
+ Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, có biện pháp cụ thể để phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.
 
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học, sáng kiến các cấp; chú trọng các đề tài, sáng kiến cấp cơ sở để làm căn cứ xét đề nghị khen thưởng. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách khen thưởng. 
 
- Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng: Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về hồ sơ, thủ tục khen thưởng; xây dựng quy trình thủ tục hành chính về công tác thi đua, khen thưởng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng. 
 
Đăng tải các văn bản về thi đua, khen thưởng và quyết định khen thưởng (cấp Nhà nước và cấp tỉnh) trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; thực hiện tốt việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng ở các cấp.
 
2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương và doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội
 
- Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”,“Đẩy mạnh phát triển du lịch, với phương châm mỗi người dân Quảng Bình là 01 đại sứ /hướng dẫn viên du lịch”;“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”  và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, thực hiện văn hóa công sở; thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia, thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhóm giải pháp chủ yếu và 4 khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.
 
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, phong trào cần có nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. 
 
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và các đoàn thể phát động đạt hiệu quả thiết thực; giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, về các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, giới thiệu các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới trong phong trào thi đua nhằm phổ biến, nhân rộng trong toàn xã hội.
 
5. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền cho các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc một cách hiệu quả và thường xuyên. Tăng cường ứng dụng công nghệ, truyền thông số, sử dụng hoài hòa các hình thức tuyên truyền.
 
6. Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng và trình cấp Nhà nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vào dịp tổng kết phong trào thi đua gắn với Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI/2025; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
 
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

tin liên quan

Đoàn Khối CCQ tỉnh: Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

(QBĐT) - Chiều 9-11, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các cơ sở đoàn trực thuộc. 

Các căn cứ để xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.
 

Tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, giải pháp trọng tâm thời gian tới vào chiều nay, 9-11.