Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh

  • 20:59 | Thứ Năm, 16/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/3, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
 
Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
 
Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường; dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn, do đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp trực tiếp vào tiêu thụ nguyên, nhiên vật liệu và hàng hóa sản xuất trong nước, phát triển cơ sở hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, dẫn dắt và định hướng vốn đầu tư toàn xã hội, giúp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư còn một số hạn chế dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và cơ quan, đơn vị liên quan (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:
 
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
 
1. Quan điểm
 
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương; xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 của các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
 
- Quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các CTMTQG; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 
- Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra; nâng cao năng lực của chủ đầu tư, tập trung khắc phục được những khó khăn, vướng mắc, các hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua.
 
2. Mục tiêu
 
Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm 2023; phấn đấu đến ngày 31/01/2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao (trừ các nguồn vốn được Trung ương giao bổ sung trong năm và nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã giao bổ sung ngoài kế hoạch HĐND tỉnh giao). Cụ thể: Phấn đấu đến 30/6/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 50% kế hoạch giao; đến 30/9 giải ngân được 70% kế hoạch giao và đến 31/01/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.
 
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
 
1. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
 
- Đối với các dự án bố trí vốn trong năm để thu hồi vốn ứng trước hoặc bố trí cho công trình đã hoàn thành năm 2022 trở về trước: Thực hiện các thủ tục để thu hồi số vốn ứng trước và giải ngân dự án trước ngày 31/03/2023.
 
- Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023: Tranh thủ thời tiết thuận lợi đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, để hoàn thành nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng.
 
- Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát các khó khăn vướng mắc để kịp thời xử lý/báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.
 
- Đối với các dự án khởi công mới năm 2023 (ngân sách tỉnh, huyện, xã): Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đến 30/4/2023 phải hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công công trình.
 
- Các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị sẵn các điều kiện để triển khai ngay sau khi Trung ương giao kế hoạch vốn cho Chương trình.
 
- Đối với các dự án sử dụng vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ/HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đến hết ngày 31/12/2023 phải giải ngân hết 100% số vốn được kéo dài.
 
2. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan
 
2.1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án
 
- Các chủ đầu tư phải xác định công tác giải ngân đầu tiên và trực tiếp thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư dự án. Quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao, cụ thể, thực sự vào cuộc thực chất hơn và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả.
 
- Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện dự án theo từng tháng, quý; có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày lễ, tết, nhất là đối với các công trình trọng điểm, mang tính cấp bách.
 
- Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết cho từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 theo tuần, tháng, quý; thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, trong đó thủ trưởng cơ quan, đơn vị là Tổ trưởng; tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các đơn vị được giao quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
 
- Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về từng dự án. Chủ động cử cán bộ có đủ thẩm quyền tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp, làm việc với các địa phương cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp trên để kịp thời xử lý. Kiên quyết cắt hợp đồng, xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
 
- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc nhà nước (KBNN), không để dồn việc thanh toán khối lượng  hoàn thành tập trung vào cuối năm. Kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
 
- Chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn trong nội bộ chủ đầu tư, hoặc chuyển sang các dự án khác cùng nguồn vốn.
 
2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đề xuất của các chủ đầu tư, trường hợp cần thiết báo cáo các Tổ Công tác họp để có hướng dẫn, xử lý; vấn đề gì vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.
 
- Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bổ sung sang các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2023. Thời gian tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn chậm nhất trước ngày 15/11/2023 theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.
 
- Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư các dự án để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. 
 
- Tăng cường tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về đấu thầu, giám sát đầu tư cho các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để nâng cao năng lực; xử lý tình huống cho các cán bộ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia.
 
- Trên cơ sở kết quả giải ngân do KBNN tỉnh cung cấp, phối hợp các ngành liên quan lựa chọn các đơn vị thực hiện tốt/không tốt công tác giải ngân để làm cơ sở UBND tỉnh xem xét, khen thưởng/phê bình đối với tập thể và cá nhân liên quan.
 
2.3 Sở Tài chính
 
- Sau khi nhận được Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của chủ đầu tư, kịp thời thực hiện công tác nhập dự toán trên Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
 
- Hàng tháng, phối hợp với KBNN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định.
 
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán làm cơ sở để bố trí dứt điểm nguồn vốn cho dự án.
 
2.4. Kho bạc nhà nước tỉnh
 
- Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến thanh toán nguồn vốn đầu tư công cho các dự án. Thực hiện thanh toán ngay khi nhận hồ sơ dự án để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
 
- Cập nhật số liệu giải ngân nguồn vốn đầu tư công hàng tháng, quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu. Trước ngày mồng 02 hàng tháng gửi báo cáo kết quả giải vốn đầu tư công về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (Ngoài các biểu đang báo cáo, hàng tháng bổ sung thêm biểu danh sách các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao và giải ngân thấp để công bố).
 
2.5. Các sở thẩm định chuyên ngành liên quan và Văn phòng UBND tỉnh
 
- Tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ, thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế - dự toán, đặc biệt đối với các thời gian cao điểm có nhiều hồ sơ, cần bố trí tăng cường cán bộ để sớm hoàn thành công tác thẩm định; theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án, để sớm khởi công công trình.
 
- Thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với thực tế; duy trì công bố giá định kỳ hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng, hiệu quả trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 
2.6. Sở Tài nguyên và Môi trường
 
- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng.
 
2.7. Văn phòng UBND tỉnh
 
Hàng tháng, trên cơ sở số liệu giải ngân kế hoạch vốn của Kho bạc Nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, công bố danh sách các chủ đầu tư giải ngân cao và giải ngân thấp lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình.
 
2.8. Sở Nội vụ
 
- Căn cứ số liệu giải ngân của KBNN tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để tham mưu UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2023.
 
- Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” năm 2023 sau khi được UBND tỉnh ban hành. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lựa chọn các đơn vị thực hiện tốt công tác giải ngân; chủ trì tổng hợp hồ sơ của các đơn vị đề nghị UBND tỉnh xem xét, khen thưởng.
 
- Tham mưu kiểm điểm, đánh giá cán bộ đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị không đạt chỉ tiêu giải ngân đầu tư công theo phân cấp quản lý.
 
2.9. UBND các huyện, thị xã, thành phố
 
- Ngoài thực hiện các nội dung tại mục 2.1 (với vai trò làm chủ đầu tư), căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao, chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, có văn bản đốc thúc các đơn vị, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã để nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.
 
- Đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2023 của các dự án trên địa bàn do mình quản lý và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
 
 - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn; tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng về công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:
 
- Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị này.
 
- Cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của sở, ngành, đơn vị và địa phương mình; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.
 
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định; số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.
 
- Ngoài việc xử lý về trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không giải ngân hết vốn, phần khối lượng còn lại tương ứng với kinh phí thu hồi, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm bố trí vốn để thực hiện hoàn thành dự án.
 
2. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí phối hợp tham gia tuyên truyền vận động Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
 
3. Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn của cơ quan, đơn vị mình quản lý.
 
4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này; kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Baoquangbinh.vn

tin liên quan

Hiệu quả mô hình quỹ tín dụng nhân dân

(QBĐT) - Thời gian qua, hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển, khẳng định vai trò, vị trí trong lĩnh vực tiền tệ. Hiệu quả thiết thực của hệ thống này đã góp phần giải quyết nhu cầu vay vốn sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. 

Xây dựng ngành Thuế hiệu lực, hiệu quả, hướng đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp

(QBĐT) - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý thuế…, là những giải pháp mà ngành Thuế tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nhằm góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước hạ một số lãi suất điều hành

Chiều 14/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố thông tin hạ một số loại lãi suất điều hành.