Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

  • 12:44 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 20-12-2021, UBND tỉnh có Công văn số 2789/UBND-TH về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
 
Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, nhất là tăng tốc giải ngân để đạt 95 - 100% kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự UBND tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến hết tháng 11-2021 mới đạt 58,8%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (65,7%).
 
Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân như dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội ở một số địa phương; nhiều chủ đầu tư chưa quyết liệt trong việc đẩy nhanh đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục đầu tư, đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán theo tiến độ hợp đồng...; chưa tích cực giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư và nghiệm thu khối lượng thanh toán đúng thời gian quy định.
 
Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 ở mức cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã có Công văn số 2789/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2021.
 
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 
Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương đã được giao vốn và đã hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng, trao thầu gói xây lắp trong tháng 12-2021 để thanh toán kế hoạch vốn được giao năm 2021.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho dự án có đủ điều kiện; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh; định kỳ hàng tháng, tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh theo đúng tiến độ.
 
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng của tỉnh, bảo đảm chính xác, thực chất, gửi báo cáo cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết; rà soát, tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra...
 
Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không giải ngân hết số vốn được giao.
 
PV

tin liên quan

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022

(QBĐT) - Ngày 20-12-2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2790/UBND-TH về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022.

Hướng đến chăn nuôi sạch

(QBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25-12-2018 của Bộ Nông nghiệp-PTNT, công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (gọi tắt là giấy chứng nhận ATTP) trong chăn nuôi-thú y trên địa bàn tỉnh tuy còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX, KD) thực phẩm nông sản, thủy sản.

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y

(QBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của an toàn thực phẩm (ATTP) trong bảo đảm sức khỏe cộng đồng, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, quản lý chặt chẽ vấn đề này. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.