Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2021):

Ngành Dân vận Quảng Bình quyết tâm đổi mới thực chất, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 21:40 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cách đây 91 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng được hình thành có nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng.
 
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15-10-1949. Bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận” của Đảng. Chính vì vậy, vào tháng 10-1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15-10-1930 là ngày truyền thống công tác dân vận (CTDV) của Đảng và quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.
 
Hòa chung với dòng chảy của lịch sử dân tộc và CTDV của cả nước, trong suốt 91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Dân vận tỉnh nhà đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, viết nên trang sử hào hùng, chói lọi của “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình hai giỏi”.
 
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, bước vào nhiệm kỳ mới, ngành Dân vận tỉnh nhà đang nỗ lực, quyết tâm đổi mới thực chất, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo thăm, tặng quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo thăm, tặng quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU về CTDV thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả CTDV.
 
Trước hết là đổi mới việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nội dung CTDV theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện các văn bản của Đảng về CTDV, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế CTDV của hệ thống chính trị.
 
Đồng thời, tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, đề án về CTDV đã ban hành trước đây. Trong đó, tập trung tham mưu xây dựng nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tại các địa bàn vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV của các cơ quan nhà nước trong tình hình hiện nay”...
 
Việc tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV của các cơ quan nhà nước được đặc biệt chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá trong CTDV của nhiệm kỳ mới. Trên tinh thần đó, Ban Dân vận các cấp đã chủ động phối hợp với UBND, các lực lượng vũ trang cùng cấp xây dựng và triển khai chương trình phối hợp CTDV giai đoạn 2021-2025, tập trung phối hợp làm tốt CTDV góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), nhất là việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.
 
Ngành Dân vận cũng đã tích cực tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đưa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đi vào thực chất, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, ngành đã kịp thời tham mưu triển khai chương trình, kế hoạch với các giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó đã tham mưu tổ chức có hiệu quả việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đi vào nền nếp, bảo đảm cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác tôn giáo có chuyển biến tích cực, ngày càng chủ động, kịp thời trong nắm tình hình, vận động chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, tạo được sự ổn định tại các địa bàn.
 
Công tác dân tộc đạt hiệu quả thiết thực, tăng cường phối hợp tham mưu vận động, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà tái định cư, góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành Dân vận cũng đã chú trọng tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, xem đây là giải pháp trọng tâm để đổi mới và tăng cường CTDV trong giai đoạn hiện nay, tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai các dự án phát triển KT-XH trọng điểm, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.
 
CTDV đã thực sự bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương, đơn vị, hướng trọng tâm về cơ sở, tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, ngành đã vào cuộc cùng hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp đồng bộ tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng để phòng, chống dịch bệnh, từng bước khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19, góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.
 
Phát huy truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh vững vàng và trách nhiệm chính trị cao trước Đảng và nhân dân, ngành Dân vận Quảng Bình quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu đổi mới thực chất, toàn diện CTDV, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 
Lê Văn Bảo
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
 

tin liên quan

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch

(QBĐT) - Ngày 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh

(QBĐT) - Ngày 13-10, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. 

Khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ tại Sở Giáo dục - Đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Chiều ngày 12-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các quy định, chính sách pháp luật, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay.