.

Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

.
14:23, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 8-11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2018 và tổng kết 5 năm thực hiện ngày Pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và báo cáo viên pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Qua 5 năm thực hiện ngày Pháp luật và Luật Hòa giải cơ sở, các chương trình hành động, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày Pháp luật cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, tổ chức lồng ghép ngày Pháp luật vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm với hơn 39.000 hội nghị, cuộc họp, buổi nói chuyện cho hơn 4 triệu lượt người; lồng ghép thực hiện 60 chuyên mục pháp luật và đời sống, thực hiện trên 1.990 lượt tuyên truyền trên báo, tạp chí, Đài PT-TH tỉnh với nội dung hưởng ứng ngày Pháp luật…

5 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã thu hút các nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh có 1.336 tổ hòa giải với 9.029 hòa giải viên. Các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thụ lý, hòa giải trên 9.190 vụ việc, trong đó, hòa giải thành công 8.283 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 90%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện ngày Pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác ban hành văn bản triển khai và công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời; nhận thức của một bộ phận nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế, ý thức pháp luật chưa cao; một số hòa giải viên còn hạn chế về nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện ngày Pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là: rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, các Ban Chỉ đạo để bảo đảm thống nhất, đồng bộ; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lấy cơ quan, đơn vị, tổ chức làm chủ thể của tuyên truyền phổ biến pháp luật; chú trọng việc giáo dục cho cán bộ, nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, tự tìm hiểu pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Nhân dịp này, 7 tập thể và 2 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Sở Tư pháp cũng đã tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện ngày Pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở.

Ngọc Hải

 

,