Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2021)

Tiếp tục bồi đắp hệ giá trị và chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng

  • 07:22 | Thứ Sáu, 15/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng.
 
Công tác kiểm tra là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng. Trong từng giai đoạn cách mạng, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), kỷ luật của Đảng luôn đòi hỏi cán bộ kiểm tra “vừa hồng, vừa chuyên” phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; có trình độ học vấn, có năng lực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “... các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế mới làm tốt được công tác kiểm tra”.
 
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xác định công tác kiểm tra gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng; được Trung ương Đảng và Bác Hồ quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo. Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ký quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan chuyên trách về kiểm tra đầu tiên của Đảng. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương là một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ điều hành kỳ họp thứ 11.
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ điều hành kỳ họp thứ 11.
Và từ đó đến nay, trong quá trình công tác, đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn thể hiện tư tưởng “chủ động chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, với phương châm “công minh, chính xác, kịp thời” vừa góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.
 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XIII) khi đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó đã nêu rõ: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với mở ra môi trường đổi mới, sáng tạo; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với KT, GS và kiểm soát quyền lực; đề cao trách nhiệm người đứng đầu... Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...”.
 
Để thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, thời gian tới, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác KT, GS thì vấn đề nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra là yêu cầu trước mắt và lâu dài.
 
Công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ ngành Kiểm tra Đảng nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là cán bộ làm công tác xây dựng Đảng chuyên trách về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng, do đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm chính trị về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng; nâng cao khả năng dự báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
 
Thứ hai, UBKT các cấp cần kịp thời tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng, củng cố, kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ kiểm tra của địa phương, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
Tăng cường lực lượng KT, GS cả về số lượng, chất lượng cho UBKT các cấp, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ kiểm tra để tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các cấp, ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.
 
Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ và thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ kiểm tra; tạo điều kiện để phát huy đầy đủ năng lực của tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Kịp thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mới được bầu tham gia UBKT sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đó chính là nhân tố quyết định sự thành bại của công tác KT, GS của Đảng.
 
Thứ ba, qua thực hiện công tác KT, GS, phải khắc phục được khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; nâng cao ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh, đổi mới lề lối, tác phong, phương pháp công tác; rút ra những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.
 
Trải qua 73 năm hình thành và phát triển, ngành Kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành, các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng, luôn gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên.
 
Các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng đã xây dựng nên hệ giá trị và chuẩn mực phù hợp với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn cách mạng, là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu ngành đạt được trong hơn 70 năm qua đã tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng “tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.
 
Đinh Hữu Thành
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 

tin liên quan

Nghị quyết họp Chính phủ: Xây dựng lộ trình tiêm vaccine cho trẻ em

Khẩn trương xây dựng lộ trình tiêm cho trẻ em thận trọng, an toàn; hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội... là một số nội dung của Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng Chín.

Dấu ấn những chặng đường

(QBĐT) - Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng (TCXD) Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch

(QBĐT) - Ngày 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.