.

Tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tăng cao

.
08:22, Thứ Năm, 05/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo số liệu thống kê, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh để khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phản ánh, kiến nghị, cũng như gửi đơn thư KNTC trong quý I-2018 tăng cao so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp 674 lượt công dân đến KNTC, phản ánh và kiến nghị (có 38 lượt đoàn đông người). Trong đó, Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 29 lượt; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 645 lượt. So với quý I năm 2017, số lượt công dân đến KNTC tăng 204 lượt.

Nội dung công dân KNTC và phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; công tác thu hồi đất, lấn chiếm, tranh chấp đất đai, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết các chế độ về chính sách xã hội, thủ tục hành chính, tố cáo tham nhũng...

Thông qua việc tiếp công dân, lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân. Đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, ngành giải quyết kịp thời các KNTC của công dân.

Trong thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn KNTC của công dân, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 422 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 35 đơn so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, khiếu nại 86 đơn, giảm 27 đơn; tố cáo 71 đơn, tăng 4 đơn;  phản ánh, kiến nghị 265 đơn, tăng 58 đơn.

Qua thực hiện việc xử lý đơn đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 355 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành trong tỉnh 67 đơn.

Trong đó, khiếu nại 38 đơn, tố cáo 29 đơn. Nội dung đơn khiếu nại tập trung vào các lĩnh vực về đất đai chiếm 22,5%; bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm 63,5%; chính sách, chế độ chiếm 6,5%; các quyết định giải quyết khiếu nại, xử phạt vi phạm hành chính chiếm 4,4%... Nội dung đơn tố cáo tập trung vào lĩnh vực vi phạm chính sách xã hội chiếm 41,2%; vi phạm Luật Đất đai chiếm 26,7%; làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 15,6%; tham ô, tham nhũng 6,2% và tố cáo khác chiếm 10,3%.

Đối tượng bị tố cáo chủ yếu tập trung vào lãnh đạo cấp xã chiếm 31,3%; cán bộ nghiệp vụ chiếm 22,8%; trưởng, phó phòng cấp huyện chiếm 19,6; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 11,5%; người lấn chiếm đất đai chiếm 12%...

Qua công tác xử lý đơn thư các ngành, cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 40/67 đơn KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 59,7%. Trong đó, khiếu nại 21/38 đơn, đạt 55,3%; tố cáo 19/29 đơn, đạt 65,5%. Kết quat đơn khiếu nại đúng chiếm 18,2%; khiếu nại sai chiếm 54,5%; khiếu nại có đúng, có sai chiếm 27,3%. Tố cáo đúng chiếm 10,5%; tố cáo sai chiếm 63,2%; tố cáo có đúng, có sai chiếm 26,3%.

Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước số tiền hơn 70 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 5 cá nhân. Hiện còn 27 đơn/23 vụ (khiếu nại 17 đơn/13 vụ, tố cáo 10 đơn/10 vụ) đang được các địa phương, ngành, cơ quan đang tập trung giải quyết. Trong đó, cấp tỉnh 3 đơn/3 vụ khiếu nại; cấp huyện, thị xã, thành phố 24 đơn/20 vụ (khiếu nại 14 đơn/10 vụ, tố cáo 10 đơn/10 vụ).

Nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, thời gian tới các cấp, ngành, cơ quan tiếp tục tập trung chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất để xử lý kịp thời các đơn KNTC; theo dõi đơn KNTC đã chuyển để có biện pháp chỉ đạo giải quyết.

Đặc biệt, quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị, Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ và  của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đặc biệt là công văn số 497-CV/TU, ngày 26-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, cơ quan tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC do UBND tỉnh giao; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, ngày 19-9-2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1366/KH-UBND, ngày 28-11-2013 của UBND tỉnh; thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác tiếp công dân" theo Quyết định số 858/QĐ-TTg, ngày 14-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đ.T
 

,