.

Thanh tra tỉnh: Triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

.
08:29, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kết quả thể hiện rõ nét nhất đó là cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. Việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử được tăng cường và đã có sự phối hợp chặt chẽ.

Nhờ đó, một số vụ việc được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm túc, thu hồi tài sản do hành vi vi phạm gây ra. Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được công khai minh bạch hóa bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân giám sát và tham gia quản lý; hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo đúng quy định.

Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh và các tổ chức Thanh tra đã thực hiện 24 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KN, TC) và PCTN tại nhiều cơ quan, đơn vị. 

Cấp đất và xây dựng cơ bản được xem là lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực  cần được tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.
Cấp đất và xây dựng cơ bản được xem là lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực cần được tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 6 cuộc thanh tra tại các đơn vị thuộc ngành quản lý; Thanh tra thị xã Ba Đồn thực hiện 1 cuộc thanh tra tại 5 xã, phường; Thanh tra huyện Minh Hoá thực hiện 1 cuộc thanh tra tại 3 xã; Thanh tra huyện Lệ Thủy thực hiện 1 cuộc thanh tra tại 3 xã, thị trấn; Thanh tra huyện Quảng Trạch thực hiện 9 cuộc thanh tra tại 9 xã; Thanh tra huyện Bố Trạch thực hiện 4 cuộc thanh tra  tại 4 xã và Thanh tra huyện Quảng Ninh thực hiện 1 cuộc thanh tra tại 3 xã.

Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, yếu kém, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất, hướng dẫn nhằm giúp cho thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt hơn trách nhiệm được giao trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết  KN, TC và  nhất là chấp hành pháp luật về  PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Để thực hiện công tác PCTN thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, ngành Thanh tra đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Trước hết, tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, sở, ban, ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Mặt khác, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; triển khai việc kê khai minh bạch tài sản và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp chung và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của toàn tỉnh.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt thông tin và xử lý thông tin về tham nhũng. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về PCTN. Trong đó, tập trung thực hiện các kết luận, chỉ thị của Trung ương; chỉ thị, kế hoạch, quyết định... của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác PCTN.

Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1107/KH-UBND, ngày 24-9-2013 của UBND tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm của các tầng lớp dân cư, nhất là các tổ chức đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. Đi liền với đó, kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình trong công tác PCTN gắn với khen thưởng người có thành tích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 1593/Ctr-UBND, ngày 31-8-2017 về thực hiện giai đoạn III Chiến lược PCTN (2016-2020) của tỉnh, với mục tiêu là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh...

Đ.T


 

,