.

Tăng cường công tác định giá, thẩm định, phê duyệt giá đất

.
10:04, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2437/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác định giá đất, thẩm định, phê duyệt giá đất.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm để tham mưu thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng có hiệu quả đất đai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Sở cần căn cứ vào nhu cầu định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện; lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể triển khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chỉ đạo tổ chức tư vấn khi xác định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc, phương pháp định giá đất; rà soát thửa đất có giá đất sơ bộ do Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xác định làm cơ sở mời thầu đối với dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị có giá thấp hơn giá đất trong bảng giá đất quy định...

Bên cạnh đó, Sở Tài chính kiểm tra, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất bảo đảm đúng quy định không thấp hơn giá đất cùng mục đích sử dụng trong bảng giá đất của tỉnh quy định, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước; Sở Xây dựng xác định tổng chi phí phát triển của các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị để có cơ sở thẩm định giá đất sát với giá thị trường, hiệu quả trong đầu tư đối với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định của pháp luật thực hiện định giá, thẩm định, phê duyệt giá đất thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng quy định, tránh gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

A.T


 

,