Tạo đột phá trong đổi mới công tác cán bộ

  • 13:33 | Thứ Bảy, 16/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xác định đổi mới công tác cán bộ (CB) là một bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Thành ủy Đồng Hới đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các đề án, kế hoạch... nhằm nâng cao chất lượng CB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Trao đổi với phóng viên, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu xây dựng thành phố giàu đẹp, hiện đại, văn minh, ngày càng xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và khoa học của tỉnh. Để hiện thực hóa khát vọng đó cần có đội ngũ CB, đặc biệt là CB chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Vì vậy, một trong những khâu đột phá của thành phố đề ra là xây dựng đội ngũ CB “vừa hồng vừa chuyên”, nắm bắt được những thời cơ, vận hội phát triển, cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức...”.
Thành ủy Đồng Hới tổ chức ký cam thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ được điều động bổ nhiệm trong năm 2023.
Thành ủy Đồng Hới tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ được điều động bổ nhiệm trong năm 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, điển hình, như: Đề án số 02-ĐA/TU về kiện toàn đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường gắn với tạo nguồn CB nữ, CB trẻ, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 35-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng CB nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 246-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Hiện nay, 100% CB, công chức, viên chức thành phố đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT, có trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh CB lãnh đạo, quản lý; 100% CB thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ đại học chuyên môn, cao cấp LLCT, QLNN chuyên viên chính trở lên; CB trưởng phòng, ban và tương đương có 100% trình độ đại học chuyên môn trở lên, 96,9% cao cấp LLCT, 100% QLNN ngạch chuyên viên trở lên; 100% CB phó phòng, ban và tương đương có trình độ đại học chuyên môn, LLCT trung cấp trở lên, QLNN ngạch chuyên viên trở lên; CB cấp xã diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 99% đạt trình độ đại học chuyên môn trở lên, 100% LLCT trung cấp trở lên.

Cùng với đó Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới chú trọng chỉ đạo các cấp ủy tăng cường giáo dục, quản lý CB gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác CB ở các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Nhờ vậy, qua 2 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 24/8/2021 về kiện toàn đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường gắn với tạo nguồn CB nữ, CB trẻ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giai đoạn 2021-2025 đã thực sự đi vào cuộc sống, với nhiều giải pháp thiết thực trong đào tạo, thu hút, bố trí CB nữ, CB trẻ; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc bổ sung nguồn nhân lực kế cận có chất lượng, là điều kiện để CB nữ, CB trẻ phát triển. Kết quả bước đầu của đề án đã khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến, tinh thần chủ động, năng động, nhiệt huyết của đội ngũ CB.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu khẳng định: Đổi mới công tác CB của TP. Đồng Hới thực sự là bước đột phá. Thành phố bước đầu đã thành công trong việc kiện toàn đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường gắn với tạo nguồn CB nữ, CB trẻ; tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác CB nữ, CB trẻ. Từ đó, xây dựng đội ngũ CB, công chức, viên chức của thành phố có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đồng Hới trở thành đô thị trẻ, năng động.
 
“Là một trong những CB nữ, trẻ được Thành ủy Đồng Hới quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và hiện là Phó Bí thư Thành đoàn, tôi đã được đào tạo qua các lớp, như: Cao cấp lý luận chính trị (LLCC), quản lý nhà nước (QLNN) ngạch chuyên viên và được tham gia nhiều lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Sinh năm 1990, tham gia công tác Đoàn từ năm 2013-2017 trở thành CB đoàn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, vận dụng hết khả năng cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Thành đoàn để đưa phong trào đoàn thành phố ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thành phố hiện đại, văn minh”, Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Hới Nguyễn Thị Kiều Trang chia sẻ.
TP. Đồng Hới quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
TP. Đồng Hới quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
Theo Bí thư Thành ủy Đồng Hới, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác CB của thành phố còn có một số hạn chế cần khắc phục, như: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa làm tốt công tác nhận xét, đánh giá CB, vẫn còn tình trạng nể nang; công tác đào tạo, bồi dưỡng CB chưa được thực hiện đồng bộ; chưa thực hiện chủ trương về bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương...
 
- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, về công tác bổ nhiệm, giới thiệu CB ứng cử diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 13/44 đồng chí dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 29,5%; 17/44 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 38,6%.
 
- Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có tỷ lệ CB trẻ chiếm 7%; CB nữ chiếm 20,9%. Ban Thường vụ Thành ủy có tỷ lệ CB nữ chiếm 30,7%.

Để xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là CB chủ chốt của các địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác CB, ưu tiên tập trung vào những khâu quan trọng, có tính đột phá, như: Đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII)...

“Kết quả bước đầu của đổi mới công tác CB là cơ sở, nguồn “nội lực” sức mạnh để thời gian tới Đảng bộ TP. Đồng Hới tăng tốc, bứt phá hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu, tiến độ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra”, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong khẳng định thêm.
Hương Trà

tin liên quan

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(QBĐT) - Bằng bản lĩnh, chính kiến, trách nhiệm với công việc được giao, đội ngũ cán bộ kiểm tra của Công đoàn các cấp trong tỉnh đã luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Họp báo tuyên tuyền Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

(QBĐT) - Sáng nay, 15/9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp báo tuyên tuyền Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh: Phát huy sức trẻ, xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh

(QBĐT) - Chiều nay, 15/9, Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chuyên đề năm 2023 và sơ kết 9 tháng, tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.