Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị trong tình hình mới

  • 07:21 | Thứ Hai, 27/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” (gọi tắt là Chỉ thị số 50), góp phần quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án TN.
 
Nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ thị số 50, Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị. Qua đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN từng bước được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi TN.
 
Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc TN được chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc, vụ án TN, sai phạm kinh tế đã được xử lý dứt điểm, nghiêm khắc, đúng pháp luật, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa. Việc thu hồi tài sản TN có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện, xử lý TN được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới...
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Lương Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch và các cơ quan tố tụng cấp huyện.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Lương Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch và các cơ quan tố tụng cấp huyện.
Những kết quả đạt được nêu trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của Chỉ thị số 50, thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước đột phá trong công tác PCTN, góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi TN, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Tuy nhiên, so với yêu cầu của công tác đấu tranh PCTN, việc triển khai thực hiện một số chủ trương, giải pháp trong Chỉ thị số 50 vẫn còn hạn chế, hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số nơi, công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN chưa được sâu rộng đến cấp cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân, chủ yếu tập trung đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác phát hiện các vụ việc, vụ án TN còn ít; việc tự kiểm tra, phát hiện TN trong nội bộ vẫn là khâu yếu...
 
Ngày 3-6-2021, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 05-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án TN. Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận đến toàn thể đảng viên. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với một số nội dung trọng tâm sau: 
 
Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý TN. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý TN, có các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý TN, tiêu cực; kịp thời xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện TN, tiêu cực...
 
Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, xử lý TN, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra TN, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; kiến nghị khởi tố kịp thời khi phát hiện TN; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý TN, tiêu cực trong nội bộ; nơi nào có nhiều thông tin phản ánh về TN, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án TN; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị này.
 
Nâng cao hiệu quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể trong công tác phát hiện và xử lý TN. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án mới chuyển; đồng thời, báo cáo vụ việc cho Ban Nội chính Tỉnh ủy; trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì báo cáo ngay và chuyển hồ sơ, tài liệu cho đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo quy định của Đảng.
 
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc TN, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với quan điểm: "Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi TN là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử".
 
Tập trung xác minh, điều tra làm rõ hành vi TN, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu TN, sai phạm về kinh tế; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra. Chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản TN; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản TN ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người phát hiện, đấu tranh chống TN, tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo TN, tiêu cực, lợi dụng việc tố cáo TN, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác...
 
Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính và cơ quan thực thi pháp luật trong công tác PCTN. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý TN, nhất là các cơ quan chuyên trách chống TN; có cơ chế khuyến khích, thu hút những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh về công tác tại các cơ quan này.
 
Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm bố trí cán bộ tham mưu lĩnh vực này; đồng thời nghiên cứu hình thành tổ giúp việc tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, PCTN, tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50, hy vọng, từ những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện, tham nhũng, tiêu cực sẽ bị đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức liêm chính; củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm vững chắc cho ổn định và phát triển bền vững của tỉnh nhà.
 
Hồ Quốc Long
(Trưởng phòng Theo dõi công tác PCTN, Ban Nội chính Tỉnh ủy)

tin liên quan

Một năm nỗ lực vượt khó

(QBĐT) - Năm 2021, TP. Đồng Hới triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố đã nỗ lực vượt khó, thực hiện thành công "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Trưởng Ban Chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Thường trực); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
 

Kết luận vi phạm tại Đảng ủy Than Quảng Ninh, Hội Chữ Thập Đỏ

Ủy ban Kiểm tra TW đã họp Kỳ thứ 10, xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản, Đảng đoàn Hội Chữ thập Đỏ, Bộ Giáo dục Đào tạo.