.

Tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019)

.
07:41, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về Tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019). Nội dung như sau:

Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã chăm lo xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ngày càng vững mạnh; huy động được nhiều nguồn lực giúp đỡ các xã vùng biên giới, ven biển, các đồn, trạm biên phòng, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Thực hiện kết luận của Ban Bí thư tại Công văn số 5703-CV/VPTW ngày 03/01/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019; tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 ở các cấp theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được theo các nội dung tại Quyết định số 16/HĐBT ngày 22-02-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện trong những năm tiếp theo; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, vùng biển 10 năm qua; tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2019); bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động trên.

2. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp chỉ đạo tổ chức sơ kết việc thực hiện các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gắn với sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân hai bên biên giới.

3. Các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về miền núi, dân tộc, tôn giáo. Có các hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ ở biên giới, vùng biển; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

4. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”.

5. Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 từ cấp cơ sở với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở địa bàn các xã, phường khu vực biên giới vững mạnh. Phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

6. Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, gặp mặt, giao lưu, dân vận...; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, truyền thống Bộ đội Biên phòng và “Ngày Biên phòng toàn dân” trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả.

7. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ban Tỉnh ủy đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này để tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(Đã ký)
HOÀNG ĐĂNG QUANG

 

,