.

Vận dụng tối đa chính sách, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

.
20:51, Thứ Hai, 02/08/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 31-7-2021, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Công văn số 285-TB/TU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương  đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 hiểu đúng chính sách và tiếp cận được nguồn hỗ trợ; bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
 
Đối với việc thực hiện các nội dung hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, cần vận dụng tối đa chính sách để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động giảm bớt khó khăn trong đại dịch.
 
Về nội dung hỗ trợ lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác từ ngân sách Trung ương và địa phương, các sở, ngành, địa phương cần liệt kê cụ thể các đối tượng được hỗ trợ, thống kê đầy đủ để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của chính sách và cố gắng sử dụng tối đa nguồn lực trong điều kiện khó khăn của tỉnh để hỗ trợ cho người dân, nhất là các đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ,… bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh cụ thể hóa danh mục đối tượng hỗ trợ bảo đảm theo đúng Nghị quyết của Chính phủ, phù hợp với tình hình, điều kiện của tỉnh và các địa phương. 
 
Riêng đối với tỷ lệ các cấp ngân sách hỗ trợ, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cố gắng sử dụng, huy động ngân sách cấp huyện tham gia ở mức tối thiểu để thể hiện trách nhiệm của địa phương trong công tác hỗ trợ (theo tỷ lệ: ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 30%). Xem xét hỗ trợ theo mức tối thiểu 1,5 triệu đồng/đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.
 
Giao Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì tổng hợp, thẩm định và phê duyệt danh sách các đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng chế độ hỗ trợ theo đúng quy định.
 
Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy cũng giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, bảo đảm chính sách được áp dụng khẩn trương, kịp thời, hiệu quả đến từng đối tượng thụ hưởng, góp phần khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định đời sống và an toàn cho người dân.
 
Tùy Phong
 
 
,