.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất (tiếp theo và hết)

.
05:58, Thứ Hai, 19/07/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII được tổ chức vào ngày 30-6-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025
(NQ số 13/NQ-HĐND ngày 30-6-2021)  
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NHẤT
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22-11-2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13-6-2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25-6-2015;
 
Căn cứ Thông báo số 419/TTg-KTTH ngày 2-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
 
Căn cứ Văn bản số 2950/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19-5-2021 và Văn bản số 3599/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10-6-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025;
 
Xét Tờ trình số 1087/TTr-UBND ngày 25-6-2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, gồm:
 
Dự án Tuyến đường chính khu đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận huyện Quảng Ninh; tổng mức đầu tư: 157,307 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục I kèm theo). Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới; tổng mức đầu tư: 160 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục II kèm theo). Dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới; tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục III kèm theo). Dự án Tuyến đường kết nối từ đường ven biển đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, huyện Bố Trạch; tổng mức đầu tư: 180 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục IV kèm theo). Dự án Cầu Lộc Thủy-An Thủy và đường hai đầu cầu; tổng mức đầu tư: 140 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục V kèm theo).
 
Dự án: Hạ tầng tuyến đường chính từ Trung tâm huyện Quảng Trạch kết nối với Tỉnh lộ 22; tổng mức đầu tư: 110 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục VI kèm theo). Dự án Hạ tầng tuyến đường từ cầu Quảng Hải kết nối các tuyến đường trục chính qua các xã vùng Nam, TX. Ba Đồn (Giai đoạn 1); tổng mức đầu tư: 130 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục VII kèm theo). Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Hòn La; tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục VIII kèm theo). Dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ đập xung yếu tỉnh Quảng Bình; tổng mức đầu tư: 250 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục IX kèm theo).
 
Dự án Chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; tổng mức đầu tư: 210 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục X kèm theo). Dự án Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình; tổng mức đầu tư: 210 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục XI kèm theo). Dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình; tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục XII). Dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hạ tầng tuyến đường tỉnh lộ 559 đoạn từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn; tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục XIII kèm theo). Dự án Đường Phú Hải - Lương Ninh; Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục XIV kèm theo). Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa; tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng (Nội dung phê duyệt tại Phụ lục XV kèm theo).
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30- 6-2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
 CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU
 
NGHỊ QUYẾT
Cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025
                                                    (NQ số 14/NQ-HĐND ngày 30-6-2021)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NHẤT
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22-11-2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13-6-2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25-6-2013;
 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
 
Căn cứ Thông báo số 419/TTg-KTTH ngày 2-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
 
Căn cứ Văn bản số 2950/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19-5-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 3599/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10-6-2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (lần 2);
 
Xét Tờ trình số 1088/TTr-UBND ngày 25-6-2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Thống nhất Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 như sau:
 
Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là: 7.620,897 tỷ đồng, gồm:
 
- Vốn trong nước: 6.081,997 tỷ đồng
 
- Vốn nước ngoài: 1.538,900 tỷ đồng
 
 (Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)
 
Điều 2.  HĐND giao:
 
- UBND tỉnh tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này; hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.
 
- Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
 
Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30-6-2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU
 
NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(NQ số 122/NQ-HĐND ngày 30-6-2021)
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22-11-2019;
 
Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-UBBC ngày 28-5-2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Thành lập 8 tổ đại biểu và chỉ định các tổ trưởng, tổ phó để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
 
(Kèm theo danh sách)
 
Điều 2. HĐND tỉnh Quảng Bình, các cơ quan hữu quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
 
Nghị quyết này đã được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua ngày 30-6-2021.
 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU
 
DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 30-6-2021 của Thường trực HĐND tỉnh)
 
1. Tổ đại biểu đơn vị huyện Minh Hóa có 3 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Bùi Anh Tuấn - Tổ trưởng
2. Bà Đinh Thị Chuẩn - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Lương Bình - Thành viên
 
2. Tổ đại biểu đơn vị huyện Tuyên Hóa có 6 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổ trưởng
2. Ông Phạm Tiến Nam - Tổ phó
3. Ông Hoàng Xuân Tân - thành viên
4. Ông Lê Công Hữu - thành viên
5. Ông Dương Văn Hùng - thành viên
6. Bà Đặng Thị Kim Huế - thành viên
 
3. Tổ đại biểu đơn vị huyện Quảng Trạch có 6 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Nguyễn Xuân Đạt - Tổ trưởng
2. Ông Phan Thanh Dũng - Tổ phó
3. Bà Phạm Thị Hân - thành viên
4. Ông Trịnh Thanh Bình - thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Tuyến - thành viên
6. Bà Phan Thị Lệ Hằng - thành viên
 
4. Tổ đại biểu đơn vị TX. Ba Đồn có 6 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Trương An Ninh - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổ phó
3. Ông Phạm Thái Quý - thành viên
4. Ông Hoàng Dương Hùng - thành viên
5. Ông Đinh Xuân Hướng - thành viên
6. Ông Nguyễn Xuân Hoàn - thành viên
 
5. Tổ đại biểu đơn vị huyện Bố Trạch có 10 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Lê Công Toán - Tổ trưởng
2. Ông Trần Sơn Tùng - Tổ phó
3. Ông Trần Thắng - thành viên
4. Ông Nguyễn Công Huấn - thành viên
5. Ông Trần Tiến Sỹ - thành viên
6. Ông Bùi Công Thanh - thành viên
7. Ông Nguyễn Viết Hải - thành viên
8. Bà Dương Thị Thu Hiền - thành viên
9. Ông Trần Ngọc Sâm - thành viên
10. Bà Phan Thị Quyên - thành viên
 
6. Tổ đại biểu đơn vị TP. Đồng Hới có 7 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Trần Phong - Tổ trưởng
2. Ông Đặng Đại Bàng - Tổ phó
4. Ông Phan Phong Phú - thành viên
4. Bà Ngô Nữ Quỳnh Trang thành viên
5. Bà Trần Thị Thanh Phượng - thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Thảo (Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp) - thành viên
7. Bà Trần Hoàng Kim Dung - thành viên
 
7. Tổ đại biểu đơn vị huyện Quảng Ninh có 5 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Nguyễn Ngọc Thụ - Tổ trưởng
2. Ông Phan Trần Nam - Tổ phó
3. Ông Đoàn Ngọc Lâm - thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - thành viên
5. Bà Ngô Thị Nhung - thành viên
 
8. Tổ đại biểu đơn vị huyện Lệ Thủy có 7 thành viên bao gồm các ông, bà có tên sau:
 
1. Ông Lê Vĩnh Thế - Tổ trưởng 
2. Bà Trương Thị Phương Lan - Tổ phó 
3. Ông Trần Hải Châu - thành viên 
4. Ông Lê Văn Bảo - thành viên 
5. Bà Nguyễn Thị Mai - thành viên 
6. Ông Võ Minh  Hoài - thành viên 
7. Ông Võ Xuân Bảy - thành viên
 
NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn danh sách Ủy viên các ban của HĐND  tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
(NQ số 123/NQ-HĐND ngày 30-6-2021)
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22-11-2019;
 
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30-6-2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII về việc quyết định số lượng Ủy viên các ban của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 20212026;
 
Xét đề nghị của Trưởng các ban của HĐND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn danh sách Ủy viên các ban của HĐND tỉnh;
 
Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn danh sách Ủy viên các ban của HĐND tỉnh.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê chuẩn danh sách Ủy viên các ban của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông, bà có tên sau: 
 
1. Ủy viên Ban Pháp chế
 
- Ông Trịnh Thanh Bình;
- Bà Dương Thị Thu Hiền;
- Ông Lê Công Hữu;
- Ông Phạm Tiến Nam;
- Ông Trần Ngọc Sâm;
- Ông Nguyễn Xuân Tuyến.
 
2. Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách
 
- Bà Trần Hoàng Kim Dung;
- Ông Nguyễn Xuân Đạt;
- Ông Nguyễn Hoài Nam;
- Ông Trần Tiến Sỹ;
- Ông Lê Vĩnh Thế;
- Ông Bùi Anh Tuấn.
 
3. Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội
 
- Ông Đặng Đại Bàng;
- Ông Hoàng Dương Hùng;
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan;
- Ông Nguyễn Ngọc Thụ;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy;
- Ông Lê Công Toán.
 
(Có Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn kèm theo).
 
Điều 2. HĐND tỉnh Quảng Bình, các cơ quan hữu quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 
Nghị quyết này đã được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua ngày 30-6-2021.
 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU

 

,