.

Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

.
08:05, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), kỷ luật Đảng tại Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã góp phần tích cực vào việc làm trong sạch đội ngũ đảng viên, giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác KT, GS, các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) 2 cấp huyện Quảng Ninh đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các văn bản quy định về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình công tác KT, GS toàn khóa và hàng năm.

Theo đó, cấp ủy các cấp và tổ chức đảng thường xuyên đổi mới, tăng cường KT, GS theo kế hoạch đề ra và KT, GS thường xuyên, đột xuất. Nội dung KT, GS tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, nhất là việc giám sát người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát.
Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Ngô Văn Luận, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quảng Ninh cho biết, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng, từ đầu năm đến nay, cấp ủy 2 cấp đã tiến hành kiểm tra 53 tổ chức đảng và 407 đảng viên; đã kiểm tra xong 45 tổ chức đảng và 385 đảng viên.

Công tác kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kiểm tra việc lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận của Đảng; thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra.

Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, cấp ủy các cấp đã giám sát 35 tổ chức đảng và 281 đảng viên; đã giám sát xong 29 tổ chức đảng và 265 đảng viên. Kết quả giám sát cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung được giám sát, không có đảng viên và tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Về thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kỷ luật Đảng ủy xã Trường Sơn với hình thức cảnh cáo vì vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 38 đảng viên với hình thức khiển trách 32 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp và cách chức 5 trường hợp. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đã được cấp ủy các cấp xem xét kịp thời, các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm.

Các đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định thi hành kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền, không có trường hợp nào khiếu nại. Sau thi hành kỷ luật, đảng viên đã khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng, công tác KT, GS đã giúp các đơn vị nhận thức rõ hơn tình hình thực tế địa phương, kịp thời phát huy những ưu điểm, ngăn ngừa, sửa chữa khuyết điểm; xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KT, GS và kỷ luật Đảng trên địa bàn huyện Quảng Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt của một số tổ chức đảng cơ sở, chi bộ còn thiếu thường xuyên, liên tục, chất lượng hạn chế; việc xem xét, xử lý vi phạm một số tổ chức đảng thiếu kịp thời...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác KT, GS, trong thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến công tác KT, GS; công khai kết quả KT, GS, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm. Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với UBKT các cấp; khảo sát nắm chắc đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS có trọng tâm, trọng điểm.

“Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy và UBKT 2 cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác KT, GS; tổ chức thực hiện tốt công tác KT, GS theo Điều lệ Đảng quy định; tăng cường KT, GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là KT, GS các vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra ở địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu.”, đồng chí Ngô Văn Luận, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quảng Ninh cho biết thêm.

Th.Hải

,