.

Đảng bộ huyện Bố Trạch: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

.
08:41, Thứ Ba, 05/11/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã chú trọng đổi mới công tác cán bộ và bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

mgnh
Huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các chương trình hành động về xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 29-8-2016 về đổi mới công tác cán bộ; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 09-CTr/HU, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã đẩy mạnh việc phân cấp quản lý cán bộ và tăng cường trách nhiệm cho các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ và đánh giá cán bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), nên công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở Bố Trạch ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các bước về công tác cán bộ, như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ hoặc xử lý đối với những cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ, sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đã bám sát những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) để chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên nói chung, Ban Thường vụ Huyện ủy nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, góp phần ngăn chặn những biểu hiện về tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Từ việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ trong các cơ quan, đơn vị được củng cố; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, trong công tác được nâng cao, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, đơn vị có nhiều chuyển biến. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên tự giác rèn luyện đạo đức cá nhân, nghiêm khắc với mình hơn, ý thức, trách nhiệm cao hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định 01-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá cán bộ được tiến hành trên tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực...

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, bảo đảm 3 độ tuổi…

Vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đã đi vào nền nếp, chất lượng quy hoạch cán bộ các cấp được nâng lên bảo đảm tiêu chuẩn và số lượng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cơ cấu 3 độ tuổi bảo đảm theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ được phê duyệt, các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cho các nhiệm kỳ tiếp theo; thực hiện việc bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu cử theo quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch cán bộ mang tính hình thức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch quan tâm chỉ đạo nhằm xây dựng và nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn đặt ra. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Các cấp ủy đã chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ làm công tác cán bộ…

Tuy nhiên, trong thực hiện Chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ của Đảng bộ huyện Bố Trạch vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: việc nhận xét, đánh giá cán bộ một số nơi còn hình thức, thiếu chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất những ưu, khuyết điểm của cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ còn khép kín, thiếu mở rộng, chưa chú trọng phát triển các nhân tố mới, nhất là ở cấp cơ sở nên khó khăn trong công tác bố trí cán bộ. Công tác đào tạo có nơi còn mang tự phát, chưa gắn chuyên môn, vị trí công tác, chức danh quy hoạch…

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thực hiện tốt Chương trình hành động số 09-Ctr/HU, thời gian tới, Đảng bộ huyện Bố Trạch tiếp tục tập trung triển khai và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp, quy trình trong công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để rèn luyện, đào tạo cán bộ trong thực tiễn.

Đảng bộ huyện cũng mạnh dạn bố trí, bổ nhiệm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Từ đó, tạo sự đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực của các cấp ủy  đảng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua 4 năm thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/HU, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện 100% có trình độ đại học, 38 đồng chí trình độ thạc sỹ (chiếm 38,4%), 1 đồng chí trình độ tiến sỹ (chiếm 1,01%). Cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn có 1 đồng chí trình độ thạc sỹ (chiếm 0,6%), 115 đồng chí  trình độ ĐH, CĐ (chiếm 69,3%), 38 đồng chí trình độ trung cấp (chiếm 22,9%).

Về  lý luận chính trị, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có 66 đồng chí có trình độ cao cấp (chiếm 66,7%), 10 đồng chí đang học cao cấp chính trị (chiếm 10,1%); cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn có 5 đồng chí trình độ cao cấp (chiếm 3%), 154 đồng chí trình độ trung cấp (chiếm 92,8%).

Từ năm 2016 đến nay, có 166 lượt cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử bầu các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động, tăng cường 7 đồng chí cán bộ huyện về cơ sở; điều động, luân chuyển 3 cán bộ từ các xã, thị trấn lên các phòng, ban cấp huyện; luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và ngược lại đối với 19 cán bộ.

Đinh Hữu Thành
Bí thư Huyện ủy Bố Trạch

,