.

Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy sức mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân

.
15:22, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 12-6, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện QCDCOCS 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDCOCS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 120, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị, gắn việc thực hiện đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDCOCS với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện các nghị quyết, chủ trương về tăng cường đổi mới công tác dân vận và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDCOCS.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1518, ngày  25-3-2019 về ban hành uy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Thực hiện QCDCOCS ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nề nếp, hiệu quả hơn. Trên một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm chủ yếu đã thực hiện tốt QCDCOCS, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, góp phần phát triển phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là người đứng đầu, gắn thực hiện QCDCOCS với thực hiện việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDCOCS các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCOCS ở các loại hình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những khó khăn hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCOCS”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng đã khái quát một số kết quả quan trọng về tình hình thực hiện QCDCOCS trong 6 tháng đầu năm 2019. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả thực hiện QCDCOCS cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ.

Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp để triển khai có hiệu quả việc thực hiện QCDCOCS. Trong quá trình thực hiện, lưu ý rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn khung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”...

N.Mai

,