.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

.
17:25, Thứ Năm, 30/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 30-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. 
Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt văn bản của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt văn bản của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội, gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 29-2-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.
 
Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.
 
Hiền Chi
,