.

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ không tập trung, khóa 21

.
09:59, Chủ Nhật, 24/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 23-3, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ không tập trung, khóa 21.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.

Tham dự khóa học có 77 học viên là cán bộ chủ chốt các phòng, ban và đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu 7 chuyên đề về: những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về một số nội dung khoa học hành chính; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể…

Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác khi trở về cơ quan, đơn vị, đồng thời vận dụng vào việc chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Lan Chi

,