.

Bố Trạch: Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

.
08:58, Thứ Bảy, 19/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bố Trạch đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên các mặt hoạt động, đặc biệt là thực hiện hiệu quả 18 chương trình tín dụng, góp phần hỗ trợ người nghèo trên địa bàn.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát các chỉ tiêu được giao năm 2019
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bố Trạch đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng.

Nam 2018, NHCSXH huyện Bố Trạch có tổng dư nợ đạt 480.266 triệu đồng, tăng 40.428 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,99% kế hoạch năm, với gần 18 nghìn hộ dư nợ, bình quân dư nợ 31,6 triệu đồng/hộ, tăng 2,8 triệu đồng/hộ so với năm 2017; nợ quá hạn 371 triệu đồng, chiếm 0,08%/tổng dư nợ; doanh số cho vay đạt 212.303 triệu đồng với trên 6.483 lượt hộ vay.

Ngoài ra, việc huy động vốn đạt 79.323 triệu đồng, tăng 20.428 triệu đồng so với đầu năm, đạt 110,3% kế hoạch, đạt 157,1% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, huy động từ tổ chức, cá nhân đạt 57.281 triệu đồng; huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) đạt 22.042 triệu đồng...

Đây là kết quả vượt bậc của NHCSXH huyện Bố Trạch nhằm đem đến cho người dân cơ hội tiếp cận với nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế và ổn định đời sống, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2019, NHCSXH huyện Bố Trạch sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ vốn vay đúng đối tượng, có hiệu quả; phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bám sát các chỉ tiêu được giao năm 2019.

Hiền Phương

 

,