.

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

.
08:30, Thứ Hai, 20/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - L.T.S: Ngày 6-5-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Quảng Bình xin đăng tải toàn văn các quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Số 1574 QĐ/TU)

Căn cứ Điều lệ Đảng;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 563-TTr/BTCTU ngày 22/3/2019 về thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh,

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

4. Đồng chí Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

5. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

7. Đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

8. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

9. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.

10. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

12. Đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội

1. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Triển khai công tác bảo đảm phục vụ Đại hội và bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tiểu ban có bộ phận giúp việc, nhân sự Tổ giúp việc do Tiểu ban xem xét, quyết định.

Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Số 1575-QĐ/TU)

Căn cứ Điều lệ Đảng;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 563-TTr/BTCTU ngày 22/3/2019 về thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh,

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

5. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

6. Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin, Truyền thông.

7. Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Tổng biên tập Báo Quảng Bình.

8. Đồng chí Lê Khánh Hòa, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình.

9. Đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban Tuyên truyền

1. Tiểu ban Tuyên truyền có nhiệm vụ chuẩn bị và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tiểu ban có bộ phận giúp việc, nhân sự Tổ giúp việc do Tiểu ban xem xét, quyết định.

Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Số 1576-QĐ/TU)

Căn cứ Điều lệ Đảng;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 563-TTr/BTCTU ngày 22/3/2019 về thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh,

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

6. Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

7. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

8. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

12. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

13. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

17. Đồng chí Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

18. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

19. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

20. Đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

21. Đồng chí Trần Đình Dinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

22. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

23. Đồng chí Phan Văn Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

24. Đồng chí Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

25. Đồng chí Phan Văn Thường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương.

26. Đồng chí Phạm Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

27. Đồng chí Phạm Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

28. Đồng chí Đinh Quang Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

29. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

30. Đồng chí Đinh Quý Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

31. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

32. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch.

33. Đồng chí Nguyễn Đức Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ.

34. Đồng chí Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

35. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.

36. Đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

37. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

38. Đồng chí Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

39. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

40. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn.

41. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh.

42. Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

43. Đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy.

44. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch.

45. Đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.

46. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

47. Đồng chí Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

48. Đồng chí Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

49. Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin, Truyền thông.

50. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

51. Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Tổng biên tập Báo Quảng Bình.

52. Đồng chí Lê Khánh Hòa, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình.

53. Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

54. Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư.

55. Đồng chí Trần Quốc Lợi, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh.

56. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

57. Đồng chí Nguyễn Xuân Sanh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tiểu ban Văn kiện được chia thành 2 tổ, cụ thể:

1. Tổ biên tập Văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, gồm 37 đồng chí.

2. Tổ biên tập Xây dựng đảng và đoàn thể, gồm 19 đồng chí.

(Có danh sách các tổ kèm theo)

Điều 2. Thành lập Bộ phận Thường trực Tiểu ban văn kiện, gồm:

1. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban.

2. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban.

3. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban.

4. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

6. Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

7. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

8. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

12. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

16. Đồng chí Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

17. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

18. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

19. Đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

20. Đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy.

21. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch.

22. Đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.

23. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh.

24. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

25. Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Kê hoạch và Đầu tư.

26. Đồng chí Trần Quốc Lợi, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban Văn kiện

1. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị các văn kiện Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm: Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo Tổ biên tập Văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và Tổ biên tập Xây dựng đảng, đoàn thể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Tiểu ban có bộ phận giúp việc, nhân sự Tổ giúp việc do Tiểu ban xem xét, quyết định.

Điều 4. Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

DANH SÁCH CÁC TỔ THUỘC TIỂU BAN VĂN KIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1576-QĐ/TU)

I. Tổ biên tập Văn kiện về kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh gồm:

1. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ phó.

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ phó.

4. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

8. Đồng chí Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

9. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

10. Đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

11. Đồng chí Trần Đình Dinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

12. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

13. Đồng chí Phan Văn Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

14. Đồng chí Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

15. Đồng chí Phan Văn Thường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương.

16. Đồng chí Phạm Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

17. Đồng chí Phạm Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

18. Đồng chí Đinh Quang Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

19. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

20. Đồng chí Đinh Quý Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

21. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

22. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch.

23. Đồng chí Nguyễn Đức Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ.

24. Đồng chí Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

25. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.

26. Đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

27. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

28. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch.

29. Đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.

30. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

31. Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin, Truyền thông.

32. Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư.

33. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

34. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

35. Đồng chí Nguyễn Xuân Sanh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

36. Đồng chí Trần Quốc Lợi, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh.

37. Đồng chí Lê Khánh Hòa, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình.

II. Tổ biên tập Xây dựng đảng và đoàn thể, gồm:

1. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng.

2. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ phó.

3. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

4. Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

5. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

6. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

7. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

8. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

10. Đồng chí Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

11. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

12. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh.

14. Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

15. Đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy.

16. Đồng chí Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

17. Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

18. Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Tổng biên tập Báo Quảng Bình.

19. Đồng chí Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Số 1577-QĐ/TU)

Căn cứ Điều lệ Đảng;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 563-TTr/BTCTU ngày 22/3/2019 về thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh,

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban Nhân sự

1. Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc, xây dựng phương hướng công tác nhân sự, thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp ủy; đề xuất các phương án nhân sự, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tiểu ban Nhân sự có Tổ giúp việc, nhân sự Tổ giúp việc do Tiểu ban xem xét, quyết định.

Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

,