.

Huyện ủy Minh Hóa: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

.
07:37, Thứ Hai, 13/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Huyện ủy Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
Lãnh đạo huyện Minh Hóa tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
Lãnh đạo huyện Minh Hóa tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh đã trở thành việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và trong cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Minh Hóa.
 
Các cấp ủy đảng đã chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhiều tổ chức đảng xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng, đưa vào sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo điểm để nhân rộng; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để phân công cán bộ phụ trách giải quyết. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình có những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả...
 
Cùng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, huyện Minh Hóa cũng đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, rộng khắp, công tác xã hội hóa văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, công tác nhân đạo, từ thiện trở thành nét đẹp thường xuyên.
 
Nhân dịp này, Huyện ủy Minh Hóa đã trao tặng giấy khen cho 20 tập thể và  21 cá nhân đã đóng góp nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)
,