.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại

.
08:44, Thứ Năm, 07/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 31-5-2018, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nội dung Chỉ thị như sau:

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành và thanh tra cấp huyện đã phát hiện nhiều sai phạm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thu hồi hàng chục tỷ đồng sai phạm nộp vào ngân sách Nhà nước; xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách không còn phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, chưa triệt để, chưa nghiêm; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo một số trường hợp chưa tương xứng tính chất, mức độ sai phạm; còn thiếu tính răn đe, phòng ngừa. Tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm qua thanh tra chưa cao. Việc chỉ đạo thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa kịp thời.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy đảng và người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; chưa thật sự quan tâm bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao vào làm công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; chất lượng tham mưu một số kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại chưa cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo chưa duy trì thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện một số kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo chưa chặt chẽ.

Để thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, góp phần tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng khiếu kiện tập thể, đông người, vượt cấp, kéo dài; giữ vững ổn định chính trị, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố tổ chức thanh tra, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc tham mưu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Rà soát các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được tổ chức thực hiện để có giải pháp chỉ đạo cụ thể.

Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, thanh tra viên, đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên tham gia tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết thu hồi tiền, tài sản có được do hành vi vi phạm pháp luật đã phát hiện qua thanh tra.

Đối với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc thực hiện không đúng kết luận, quyết định xử lý về tiền khi cơ quan thanh tra có thẩm quyền yêu cầu thì tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản theo quy định của pháp luật.

3. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân cấp dưới thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, khắc phục thiệt hại, nộp đầy đủ, kịp thời tiền, tài sản vào ngân sách Nhà nước theo quyết định thu hồi của người ra quyết định thanh tra; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm và thực hiện các kiến nghị khác theo kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo.

Trường hợp người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cấp trên không chỉ đạo hoặc chỉ đạo không đầy đủ, không kịp thời cấp dưới thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải chịu trách nhiệm và phải xử lý theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trường hợp các đơn vị, tổ chức, cá nhân cấp dưới thuộc quyền quản lý không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo thì thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

4. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm theo kết luận thanh tra; nộp đầy đủ, kịp thời tiền, tài sản sai phạm, thất thoát, lãng phí theo quyết định thu hồi của người ra quyết định thanh tra. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm. Đồng thời, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, được nêu trong kết luận thanh tra.

5. Đối với các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật mà không được thi hành hoặc thi hành chậm, dẫn đến việc công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo lên Tỉnh và Trung ương, gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ cuối năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ, đảng viên để thực hiện.
 

,