.

Đảng bộ TP. Đồng Hới: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

.
09:28, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng bộ thành phố Đồng Hới có 61 tổ chức cơ sở đảng, gồm 30 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở; trong đó, 16 đảng bộ khối xã, phường, 28 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang và 15 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ là 10.666 người.

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng, trong đó công tác kiểm tra, giám sát xác định là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng.

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố đã ban hành quy chế, chương trình làm việc của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX; quy chế làm việc của UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; xây dựng và tiếp tục triển khai chủ đề “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương”, trở thành nhiệm vụ quan trọng cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố.  

UBKT Thành ủy luôn bám sát việc các đề án, chương trình của Thành ủy ban hành nhiệm kỳ 2015-2020 và các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của BCH Trung ương, Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên cụ thể.

Trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố trên các lĩnh vực trọng yếu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác xã hội hóa về đô thị, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Công tác giám sát mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng giám sát về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và giám sát một số nội dung có liên quan khác khi được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được một số kết quả nổi bật. Cấp ủy các cấp kiểm tra 142 đảng viên, 148 tổ chức đảng; giám sát 94 đảng viên, 46 tổ chức đảng. Qua kiểm tra phát hiện 6 đảng viên và 4 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, đã xử lý kỷ luật 1 đảng viên, 1 tổ chức đảng.

Qua giám sát phát hiện 3 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. UBKT 2 cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 13 đảng viên; qua kiểm tra phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên và đề nghị Ban Thường vụ  Thành ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. Đồng thời, giám sát chuyên đề 33 đảng viên, 32 tổ chức đảng; qua giám sát phát hiện 1 đảng viên, 1 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật 52 đảng viên.

Từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần quan trọng ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT thực hiện thường xuyên gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối  với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã tác động tích cực đến mỗi một cán bộ, đảng viên từ đó tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm với công việc được phát huy; tinh thần tự giác, tự phê bình, tự nhận khuyết điểm và phấn đấu khắc phục yếu kém, khuyết điểm có nhiều tiến bộ; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực... Từ đó, tạo được niềm tin trong nhân dân về đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố.

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước về mua sắm trang thiết bị tài sản và xây dựng cơ bản; xây dựng nông thôn mới; quản lý, sử dụng đất; việc chấp hành quy chế tập trung dân chủ; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Cấp uỷ, UBKT hai cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cùng cấp ở các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng -an ninh và công tác xây dựng đảng, trọng tâm là việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá XX đã đề ra; đồng thời tiến hành kiểm tra gắn với giám sát, tổ chức tốt kiểm tra th­ường xuyên với kiểm tra đột xuất, giữa giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT hai cấp luôn tuân thủ kế hoạch và tiến hành theo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo Điều lệ Đảng quy định và hướng dẫn của BCH Trung ­ương, UBKT Trung ương, Quy chế làm việc cấp uỷ và UBKT cùng cấp.

Bên cạnh đó, công tác giám sát tại Đảng bộ thành phố Đồng Hới tập trung vào 4 Chương trình hành động của BCH Đảng bộ đối với 33 đồng chí đứng đầu và 33 tổ chức đảng. Qua công tác giám sát, phát hiện một số tổ chức đảng và người đứng đầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao chưa tốt, kế hoạch từng quý, từng năm chưa cụ thể... đã kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện theo đúng lộ trình được đề ra.

UBKT Thành ủy chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên, chú trọng kiểm tra, giám sát các đồng chí là cấp ủy viên cùng cấp quản lý khi có dấu hiệu vi phạm nhằm kết luận rõ đúng, sai để xem xét xử lý kịp thời, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên thấy được ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp khắc phục sửa chữa và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và quản lý.

Nhận thức được ý nghĩa đó mà UBKT Thành ủy phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, cấp ủy, chính quyền xem xét những vấn đề phức tạp nảy sinh, có biện pháp giải quyết dứt điểm, kịp thời, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; chủ động xem xét, giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời, xem xét, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, chỉ đạo xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền, quy định của điều lệ các tổ chức đoàn thể mà đảng viên là thành viên.

UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đồng chí lãnh đạo cấp phường (trong đó 1 đồng chí là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường) và 1 Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Qua kiểm tra, kết luận 2 đồng chí có vi phạm và đã xử lý kỷ luật. Ban Thường vụ Thành ủy xử lý kỷ luật đối với 1 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường vì mất đoàn kết nội bộ bằng hình thức khiển trách.

Bằng những chủ trương, giải pháp đúng đắn cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chính quyền vững mạnh, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Phan Thanh Tâm
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đồng Hới 

,