.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (20-4-1948 - 20-4-2018):

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng vững mạnh

.
09:04, Chủ Nhật, 15/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Cách đây 70 năm, Ngày 20-4-1948, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình được thành lập. Trải qua quá trình hoạt động, Đảng bộ đã từng bước trưởng thành, ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của Đảng bộ trong hệ thống tổ chức đảng, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, Đảng bộ Khối đã thông qua nhiều loại hình tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau: tiền thân là các chi bộ Cơ quan cấp tỉnh (1946), đến Đảng bộ Liên chi (1948). Trước tình hình, nhiệm vụ mới của cao trào cách mạng mới, Đảng bộ Liên chi được tách thành Đảng bộ Liên chi I và Đảng bộ Liên chi II (1950). Sau một thời gian, Đảng bộ Liên chi I và Đảng bộ Liên chi II được sáp nhập và lấy tên là Đảng bộ Các cơ quan cấp tỉnh (1953).

Đầu năm 1958, Đại hội thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng được chính thức diễn ra. Năm 1976, do yêu cầu hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên thành tỉnh Bình Trị Thiên, Đảng bộ Khối của 3 tỉnh sáp nhập lại và mang tên Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Trị Thiên. Năm 1989, sau khi tách tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Bình trở về với địa giới cũ, Đảng bộ lại mang tên Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình.

Đến năm 2001, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trước tình hình nhiệm vụ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có quyết định tách Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình thành 2 tổ chức đảng và mang tên: Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Đến ngày 18-5-2010, Đảng bộ chính thức được đổi tên thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình.

Trải qua chặng đường đấu tranh cách mạng gian khổ, anh dũng và vẻ vang, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình không ngừng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng. Từ chỗ chỉ có 34 tổ chức cơ sở đảng với 175 đảng viên khi mới thành lập Đảng bộ Liên chi (20-4-1948), 50 năm sau (năm 1998), Đảng bộ đã có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ, 47 chi bộ với 1.548 đảng viên.

10 năm sau (năm 2008), Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 33 đảng bộ, 33 chi bộ với 2.589 đảng viên. Đến nay (2018), Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 39 đảng bộ (có 1 đảng bộ bộ phận, 305 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), 33 chi bộ với 4.105 đảng viên.

Gần 30 năm qua, kể từ ngày tỉnh nhà trở về địa giới cũ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã trải qua 6 kỳ đại hội và đã có bước trưởng thành to lớn về nhiều mặt. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của Đảng bộ và của từng cơ quan, đơn vị; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hằng năm và suốt các nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở quán triệt phương châm xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều phát huy tốt vai trò hạt nhân, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung vào những mặt trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo như: Tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chuyên đề “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”…, đã tạo được sức mạnh lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tiếp thêm những năng lực tinh thần mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Đảng bộ luôn coi trọng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn liền với tự kiểm điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu đạt kết quả quan trọng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tạo chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm thực hiện và luôn vượt mức chỉ tiêu đề ra. Việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm ngày càng sát thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể trong Đảng bộ từng bước được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã có sự đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Nhờ đó, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ Khối đã nỗ lực, phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra qua các kỳ đại hội, trong đó có những mặt, những lĩnh vực tiến bộ hơn nhiều so với trước.

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, mặc dù có sự thay đổi về mô hình tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng nhiệm vụ để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Đảng bộ Khối phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; phát huy có hiệu quả tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình trong những chặng đường lịch sử đã qua càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng; khả năng lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận mỗi tổ chức cơ sở đảng cũng như từng cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời kỳ mới đang hết sức nặng nề. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh việc đổi mới học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế cơ sở; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, coi trọng chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung lãnh đạo có hiệu quả việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XII) của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tích cực, thường xuyên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và nhiều chương trình, nội dung quan trọng khác.

Với niềm tin tưởng, tự hào cùng sự lớn mạnh của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục đoàn kết, kiên định mục tiêu lý tưởng, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự lớn mạnh của quê hương, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Hoàng Minh Tiến
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


 

 

,