.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

.
16:30, Chủ Nhật, 15/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện sâu rộng các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, tạo được sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

>> Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng vững mạnh

Tuy nhiên, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên cơ sở chưa tự giác nghiên cứu các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò lãnh đạo của chi bộ, từ đó còn một số cấp ủy, chi bộ chưa thực sự nghiêm túc duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ chưa đúng theo hướng dẫn của Trung ương, sa vào công tác chuyên môn, thiếu nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật yếu kém; tinh thần đoàn kết và thương yêu đồng chí bị giảm sút; chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên.

Từ đó làm giảm lòng tin của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đối với Đảng, giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng, trước hết là bí thư chi bộ phải duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ một tháng một lần. Nghiên cứu kỹ và thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09 –HD/BTCTW, ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh thực hiện công trình thắp sáng đường quê ở xã Quảng Thạch, Quảng Trạch.
Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh thực hiện công trình thắp sáng đường quê ở xã Quảng Thạch, Quảng Trạch.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, trước khi họp chi bộ, bí thư chi bộ phải dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt để đưa ra họp chi ủy. Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, dự kiến nhiệm vụ tháng tới để đưa ra chi bộ thảo luận.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên thông qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với phương châm “nói đi đôi với làm”.

Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Ba là, trong sinh hoạt chi bộ phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ phải được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy chế làm việc của chi bộ, bí thư chủ trì cuộc họp phải chủ động gợi ý nội dung để đảng viên tham gia thảo luận kỹ cả phần đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, cả phương hướng nhiệm vụ tháng tới nhằm chỉ ra được những ưu điểm để phát huy, hạn chế để khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đề ra những giải pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng tới.

Bốn là, chú trọng nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trong tự phê bình và phê bình phải thẳng thắn, trung thực, khách quan, không nể nang, né tránh, với tinh thần đồng chí, đồng đội, đoàn kết thực sự giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Động cơ phê bình phải trong sáng, xây dựng, không lợi dụng phê bình để đã kích, bôi nhọ, nói xấu nhau. Đồng thời, phải chống tư tưởng bàng quan, thờ ơ, dĩ hòa vi quý, ngại va chạm.

Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên về mọi mặt. Chi bộ phải nắm chắc tư tưởng, nhiệm vụ công tác được giao, lịch sử chính trị, hoàn cảnh gia đình, tâm tư tình cảm của từng đảng viên; khi đảng viên có khuyết điểm, thiếu sót phải nhắc nhở kịp thời để đảng viên khắc phục. Cấp ủy cấp trên của chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ, định kỳ phân công cấp ủy viên có kế hoạch về dự sinh hoạt cùng chi bộ để giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời chỉ đạo uốn nắn, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Sáu là, đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Vì vậy, cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng,bảo đảm tiêu chuẩn quy định, có trách nhiệm, tâm huyết, có khả năng quy tụ được đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, trong cơ quan, đơn vị và phải được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng Đảng mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Kim Long
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


 

,