.
Nhiều luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 tới

Nhiều luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 tới

Đó là các Luật: Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Thủy lợi; Luật Đường sắt; Luật Tiếp cận thông tin.

16:18, 28/06/2018 (GMT+7)
 
.