.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới

Thứ Bảy, 18/07/2015, 10:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng chí Trần Hải Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quảng Bình.

>> Điểm sáng Lương Ninh >> Triệu phú trên đất Vạn Ninh >> Để miền núi gần hơn với đồng bằng

>> Đảng bộ Trường Sơn với công tác xóa bản trắng về đảng viên và tổ chức cơ sở đảng

>> Quảng Ninh học tập và làm theo Bác

>> Phấn đấu đưa huyện Quảng Ninh phát triển lên một tầm cao mới

Đồng chí Trần Hải Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác chăm sóc lúa hè-thu tại cánh đồng mẫu lớn xã An Ninh.
Đồng chí Trần Hải Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác chăm sóc lúa hè-thu tại cánh đồng mẫu lớn xã An Ninh.

- Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, 5 năm qua, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng?

- Đồng chí Trần Hải Châu: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh đã vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật một số chỉ tiêu đã đạt và vượt  kế hoạch đề ra như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 13%; sản lượng lương thực đạt 50.000 tấn/năm (nghị quyết 49.000 tấn); thu ngân sách trên địa bàn đạt 62 tỷ đồng/năm (tăng bình quân 10,4%); thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,8%/năm... 

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong đó công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện đồng bộ, tạo sự thống nhất  về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy các cấp đã chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hình thức, phương pháp nghiên cứu, quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng bước được cải tiến; có trên 95% cán bộ, đảng viên, 80% đoàn viên, hội viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Công tác xây dựng tổ chức đảng luôn được các cấp ủy đảng quan tâm thường xuyên. Đã kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, có 936 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng (trong đó có 33 đảng viên là người dân tộc Vân Kiều). Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh 67,6% (theo tiêu chí mới), số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86%...

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đi vào nền nếp; chú trọng chất lượng các khâu trong công tác cán bộ, đánh giá, nhận xét cán bộ bảo đảm khách quan, sát đúng. Việc bố trí, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, điều động cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, quy chế bổ nhiệm cán bộ, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ. Công tác luân chuyển cán bộ tiếp tục triển khai có hiệu quả, đã tiếp nhận và luân chuyển 8 đồng chí giữ chức vụ chủ chốt ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra 573 tổ chức đảng và 7.238 đảng viên; giám sát 458 tổ chức đảng và 2.068 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 117 đảng viên (chiếm 1,79% đảng viên trong toàn đảng bộ, giảm 03 tổ chức và 10 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

Công tác dân vận của Đảng từ huyện đến cơ sở được tăng cường, có nhiều đổi mới, tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của quần chúng ở cơ sở, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi...

Cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc. Cấp ủy các cấp  từ huyện đến cơ sở đã bám sát Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của cấp ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Phóng viên: Những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần Hải Châu: Phải nói rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có mặt chậm đổi mới, nắm bắt dư luận xã hội có khi thiếu nhạy bén, dự báo và định hướng dư luận có lúc thiếu kịp thời... Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa cao, tự phê bình và phê bình còn yếu, tính chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn thấp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng hiệu quả chưa cao, nhất là việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn chậm...

Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức; một số ủy ban kiểm tra cơ sở chưa làm tốt vai trò tham  mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc chủ động nắm tình hình, phát hiện để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế...

Công tác vận động quần chúng một số nơi hiệu quả còn thấp. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo có lúc thiếu kịp thời. Công tác dân vận của chính quyền trong thực hiện cải cách hành chính hiệu quả chưa cao...

Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy đảng thiếu toàn diện, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc; khả năng vận dụng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có mặt còn hạn chế...

Quảng Ninh ngày càng khởi sắc. Ảnh: H.Trà
Quảng Ninh ngày càng khởi sắc. Ảnh: H.Trà

- Phóng viên: Vậy trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Quảng Ninh sẽ chú trọng thực hiện những giải pháp về công tác xây dựng Đảng như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần Hải Châu: Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng Đảng như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục sắp xếp loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế chất vấn và trả lời chất vấn, tự phê bình và phê bình trong Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, quan tâm kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo, doanh nghiệp tư nhân. Tiếp tục đổi mới và thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số...

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát... Đồng thời, xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra 2 cấp và nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần làm trong sạch đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ tư, tăng cường công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); tạo điều kiện, cơ chế để Mặt trận, đoàn thể và nhân dân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận và củng cố lòng tin của Đảng với nhân dân...

Thứ năm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình, Quy chế chất vấn trong Đảng... Tích cực thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đặc biệt những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, nhân sự cấp ủy các cấp...

Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thời gian tới, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng huyện Quảng Ninh phát triển toàn diện và bền vững.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

Hương Trà (thực hiện)