.

Chú trọng đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thứ Sáu, 17/07/2015, 13:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là gốc của mọi công việc, thời gian qua, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với chủ trương quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, có trình độ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện đổi mới và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ triển khai, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ từ khâu đánh giá, nhận xét đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Học và làm theo lời Bác Hồ, cán bộ xã Phong Hóa (Tuyên Hóa) thực hành tiết kiệm, quyên góp ngày lương hỗ trợ các gia đình khó khăn.
Học và làm theo lời Bác Hồ, cán bộ xã Phong Hóa (Tuyên Hóa) thực hành tiết kiệm, quyên góp ngày lương hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Công tác quy hoạch được Đảng bộ huyện Tuyên Hóa thực hiện nghiêm túc và bảo đảm các tiêu chí cơ bản về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu nhằm tạo sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục. Hàng năm, đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch để phát hiện đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng. Riêng trong nhiệm kỳ 2010-2015, đã quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 62 đồng chí; Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở 551 đồng chí; quy hoạch 26 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và quy hoạch 245 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa còn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở xã, thị trấn nhằm từng bước góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và quy hoạch các cấp có phẩm chất đạo đức, thái độ, hành vi ứng xử và kỷ luật nghề nghiệp.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 127 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, trong đó đào tạo thạc sĩ và tương đương 18 đồng chí, đại học 109 đồng chí; đào tạo lý luận chính trị cho 223 đồng chí, trong đó cao cấp 30 đồng chí, trung cấp 193 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 95 đồng chí.

Cùng với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, công tác đánh giá, nhận xét cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Trên cơ sở quy hoạch và đánh giá nhận xét cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chặt chẽ quy trình bổ nhiệm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ theo chủ trương chung, nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Cụ thể, đã bổ sung 69 cấp ủy viên cơ sở, bổ nhiệm 22 cán bộ, giới thiệu 32 đồng chí ứng cử bầu các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 6 đồng chí tham gia cấp ủy huyện và giới thiệu ứng cử bầu bổ sung 4 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; luân chuyển, tăng cường 5 cán bộ về giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở và điều động 2 đồng chí cán bộ chủ chốt ở cơ sở lên công tác tại huyện. Quá trình công tác thực tế cho thấy, hầu hết cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đều phát huy được tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nhằm khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời sửa đổi quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ sung các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, phân rõ trách nhiệm của từng cấp, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chủ động trong công tác cán bộ.

Để tiếp tục đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng chiến lược quy hoạch cán bộ bảo đảm tính khoa học, hợp lý; triển khai đồng bộ việc tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ; đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cán bộ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng về chủ trương, chính sách đối với công tác cán bộ trong hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ; tăng cường đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng...

Trần Hữu Chức, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Huyện ủy,
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tuyên Hóa