.

Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã sau khi đã đạt chuẩn NTM

Thứ Năm, 22/10/2015, 13:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) trên địa bàn tỉnh ta được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ từ tỉnh đến từng huyện, xã, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 13 xã đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình đã đem lại bộ mặt mới, sinh khí mới cho đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội tại các vùng nông thôn tỉnh ta.

Để tiếp tục giữ vững, củng cố và phát huy các giá trị của chương trình tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, thực hiện Công văn số 14/BCĐTW-VPĐP của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQGXDNTM, ngày 19-10-2015 UBND tỉnh đã có Công văn số 1248/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã sau khi đã đạt chuẩn NTM.

Theo đó, các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Đối với các xã đã đạt chuẩn, có thể bổ sung thêm các tiêu chí mới, nhưng trước hết tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM đã có. Nâng cao chất lượng tiêu chí bao gồm nâng mức đạt của các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM và bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Đồng thời, quy định tốc độ tăng trưởng tổi thiểu cần đạt đối với một số tiêu chí khi xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới bền vững.

Sau 5 năm thực hiện xét công nhận lại xã đạt chuẩn NTM, những xã đạt chuẩn bền vững sẽ tiếp tục được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để tạo điều kiện phát triển.

Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí phải bảo đảm yêu cầu: Xác định rõ nội dung công việc, thời gian, giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân.

Tại công văn này UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ban, ngành, căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và yêu cầu, các nội dung trọng tâm nêu trên, căn cứ lĩnh vực được phân công quản lý, dựa trên điều kiện thực tế của địa phương, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí mình phụ trách cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn; kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí...

T.S