.

Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa: Tích cực tham gia xây dựng chính quyền

Thứ Hai, 14/09/2015, 14:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã tích cực động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, không ngừng đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động nhằm xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện.

 

Phong trào XDNTM trên địa bàn huyện Tuyên Hóa được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ngày công.
Phong trào XDNTM trên địa bàn huyện Tuyên Hóa được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ngày công.

Xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động, thời gian qua cùng với việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ, qua đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là công tác tham gia xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, giàu phẩm chất.

Mặt trận huyện đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; chú trọng giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, từng bước triệt tiêu hiện tượng suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc xây dựng, ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước theo hướng phù hợp, sát thực, tính khả thi cao.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên huyện Tuyên Hóa luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo..., tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện.

Hàng năm, Mặt trận huyện phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết các cấp, tham gia thảo luận đóng góp vào các văn kiện của Đảng. Duy trì tốt các kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp đổi mới nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, nhất là trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện Tuyên Hóa đã thực hiện tốt công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Trong đó, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện pháp lệnh quy chế dân chủ; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Qua giám sát, Mặt trận đều có nhận xét, góp ý và kiến nghị cụ thể các vấn đề cần xem xét, giải quyết, đưa hoạt động của đơn vị được giám sát đi vào nền nếp, đúng pháp luật. Cùng với hoạt động giám sát, các cấp Mặt trận trong huyện còn tích cực phối hợp với chính quyền duy trì tốt hoạt động của các tổ hòa giải, nhóm nòng cốt trong cộng đồng dân cư.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân luôn được quan tâm thực hiện và duy trì thường xuyên. Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong giám sát quá trình thi công các công trình phúc lợi, các công trình an sinh xã hội, các công trình thực hiện chương trình mục tiêu trên địa bàn.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Mặt trận các cấp trong huyện đã đa dạng hóa các hình thức như: hội nghị, công tác chỉ đạo điểm, hội họp, phướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở cơ sở đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; tổ chức cho các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đăng ký các danh hiệu văn hóa. Nhờ đó, diện mạo của nhiều địa phương trong huyện có nhiều bước phát triển đầy khởi sắc về kinh tế cũng như văn hóa, xã hội. Trong năm đã có 14.616 (45,54%) hộ gia đình văn hóa, 64/156 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá.

“Với ý chí quyết tâm cao và trên tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới”, trong thời gian tới Mặt trận các cấp trong huyện sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình phối hợp, thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân, vì dân, xây dựng Tuyên Hóa ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa nhấn mạnh.

P.V