.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Ba, 04/08/2015, 12:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn coi trọng và xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những công tác trọng tâm, then chốt.

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đã nghiêm túc tổ chức, quán triệt thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ. BTV Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy của nhiệm kỳ và từng năm; Kế hoạch thực hiện thông báo Kết luận số 68-TB/TW, ngày 30-12-2011 của Bộ Chính trị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy (số 16-CTr/TU, ngày 21-12-2012) về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành (BCH) Trung ương  Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; kiện toàn UBKT 2 cấp trong Đảng bộ đủ về số lượng, có đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương nhiệm vụ.

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT 2 cấp trong Đảng bộ Khối triển khai toàn diện công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tính đến ngày 30-6-2015, cấp ủy hai cấp đã tiến hành kiểm tra 205 tổ chức cơ sở đảng, 59 đảng viên; giám sát 101 tổ chức cơ sở đảng và 59 đảng viên; UBKT 2 cấp trong Đảng bộ Khối vừa làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy từng cấp xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, như kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT đảng ủy cấp dưới và chi bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai các quy chế về công tác dân vận, việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương ba (khóa X) về tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát việc thực hiện các quyết định, kết luận của cấp ủy và UBKT cấp trên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; UBKT hai cấp đã kiểm tra 165 lượt tổ chức đảng cấp dưới; giám sát 102 tổ chức cơ sở đảng và 19 đảng viên. UBKT Đảng ủy Khối đã tổ chức kiểm tra 30 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 11 tổ chức cơ sở đảng  và 6 đảng viên; cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đã tổ chức thực hiện cơ bản đạt được kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra hàng năm.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, giám sát theo chuyên đề của BTV và UBKT Đảng ủy Khối đề ra hàng năm, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trương phải tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên của cấp ủy theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Bằng việc xây dựng lịch đi cơ sở hàng tháng, BTV Đảng ủy Khối đã tổ chức các đoàn công tác do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn; đồng chí Ủy viên BTV trưởng khối và đại diện các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối làm thành viên thực hiện giám sát thường xuyên được 34/69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (16 đảng bộ, 18  chi bộ). Đây là sự chuyển biến tiến bộ vượt bậc so với các nhiệm kỳ trước, từng bước khắc phục hạn chế, khuyết điểm "thiếu sâu sát cơ sở" của BCH, BTV, các ban và Văn phòng Đảng ủy Khối. Qua giám sát đã kịp thời biểu dương những ưu điểm, kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các tổ chức đảng được giám sát.

Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; việc chấp hành các quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên...

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, có thể khẳng định rằng, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT 2 cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội trong cơ quan, đơn vị hoạt động có hiệu quả; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vẫn còn những thiếu sót, tồn tại cần được khắc phục: Một số cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát hoặc chưa quan tâm đúng mức tới công tác kiểm tra, giám sát nên chưa chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách chủ động, nhất là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm nội dung còn dàn trải, thiếu khả thi; thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng chưa chặt chẽ và đầy đủ theo hướng dẫn của UBKT Trung ương.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác đảng; xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT 2 cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trước hết là quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương mới ban hành về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với cấp ủy và UBKT cấp dưới; phối hợp chặt chẽ giữa UBKT Đảng ủy Khối với các ban tham mưu của Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sự chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên, cấp ủy và UBKT 2 cấp trong Đảng bộ Khối xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ, chi bộ. Nội dung kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi.

UBKT 2 cấp nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao trong việc ban hành các văn bản; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT 2 cấp và cơ quan UBKT Đảng ủy Khối đủ về số lượng và chất lượng, quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đào Hữu Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

>> Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

>> Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ