.
Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất:

Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải thật sự là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Chủ Nhật, 02/08/2015, 09:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Quảng Bình.

>> Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng trước yêu cầu mới

>> Công tác tuyên truyền góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững bền

- PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua?

- Đồng chí Lương Ngọc Bính: Thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản, khoa giáo, lịch sử Đảng... góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia dự học và chất lượng của báo cáo viên,... kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh thường xuyên nắm tình hình, bám sát cơ sở để nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, tập trung chỉ đạo và định hướng cho báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Với tư tưởng chỉ đạo là chủ động, kịp thời  tham mưu để xử lý các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tư tưởng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trước những vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là các hoạt động tuyên truyền nhằm ổn định tư tưởng trong nhân dân trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta...

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp hướng dẫn việc triển khai và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn.

- PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập, thưa đồng chí?

- Đồng chí Lương Ngọc Bính: Từ thực tiễn công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ vừa qua có thể thấy kết quả đạt được chưa như mong muốn, vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cụ thể là: Công tác tham mưu, chỉ đạo, xử lý những vấn đề đặt ra cho công tác tuyên giáo còn một số nội dung chất lượng chưa cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế. Một số cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng còn chậm, thiếu sáng tạo.

Công tác tuyên truyền có nơi chưa được chú trọng, chất lượng có mặt chưa cao. Một số cấp ủy đảng chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội để có định hướng đúng, kịp thời. Công tác đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, nói chưa đi đôi với làm, chưa thực sự tiền phong, gương mẫu.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu; công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa nhiều.

- PV: Theo đồng chí, các cấp ủy đảng, ngành Tuyên giáo cần làm gì để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới?

- Đồng chí Lương Ngọc Bính: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trước hết phải quán triệt nguyên tắc toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trong đó phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu. Cấp ủy đảng và người đứng đầu cần nắm chắc, phân tích và định hướng tư tưởng, chỉ đạo xử lý các tình huống một cách nhanh chóng, kịp thời.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2014. (Ảnh: H.D)
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2014. (Ảnh: H.D)

Thứ hai, phải không ngừng đổi mới hoạt động nghiên cứu và giáo dục lý luận theo hướng mở rộng dân chủ, tổng kết thực tiễn, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Xây dựng tư tưởng đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời sơ kết, tổng kết thực tiễn, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới cách thức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức và cán bộ; kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

Thứ ba, tập trung tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nghị quyết của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Người. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Thứ tư, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, chú trọng vấn đề Biển Đông, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế chủ động tiến công của đội ngũ Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản, khoa giáo, lịch sử Đảng... Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền ở mức cao nhất. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, bám sát thực tiễn để chuyển tải đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và có sức truyền cảm, lan tỏa, phải thực sự là chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

- PV:  Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

P.V (thực hiện)