.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020:

Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ

Thứ Ba, 04/08/2015, 08:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 4-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả tích cực.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 4-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả tích cực.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, đã gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; với triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chuyên đề xuyên suốt nhiệm kỳ 2010-2015, các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ trong từng thời điểm cụ thể. Đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các TCCSĐ, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Cán bộ, ĐVTN trong Khối tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, ĐVTN trong Khối tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Nội dung của Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã được quán triệt thường xuyên trong các nghị quyết của từng cấp ủy đảng và thực sự là nội dung quan trọng trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị, từ đó đã góp phần tích cực thực hiện hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tạo được sự ổn định và chuyển biến tích cực ở cơ sở.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị với phương châm “tạo chuyển biến từ những việc làm thiết thực”, cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối đã có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo và hiệu quả. 100% các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, với phương châm hoạt động của từng ngành cụ thể và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, có nhiều hình thức phong phú, đa dạng để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chủ động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề xuyên suốt nhiệm kỳ, các chuyên đề hàng năm; tổ chức hội thi kể chuyện, thi tìm hiểu, sinh hoạt theo chuyên đề về học tập và làm theo... nhìn chung, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về lợi ích của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước được nâng cao.

Mỗi một cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tự thấy phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sửa đổi lề lối làm việc, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Không chỉ về nhận thức, việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai trong tất cả các TCCSĐ trong toàn Đảng bộ. Hầu hết các TCCSĐ trực thuộc đã cụ thể hóa các chủ đề của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành những nội dung cụ thể, sinh động, từ đó đã lãnh đạo giải quyết được nhiều vấn đề trọng yếu, nổi cộm, bức xúc, kéo dài, chậm được xử lý của các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa lại hiệu quả cao.

Có thể kể đến như: Phong trào “103 ngày cao điểm thi đua lập thành tích kính dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân tỉnh; phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... Qua các phong trào, đã ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để việc “làm theo” thiết thực và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, với tinh thần “cán bộ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương làm trước”, “nói đi đôi với làm”; thực sự nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng đề án, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể vào chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Hầu hết các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã có những quy định khá cụ thể để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác tổ chức, cán bộ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; nâng cao thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đề cao yêu cầu về gương mẫu của bản thân và gia đình..., điển hình như các đảng bộ: Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế, Cục Hải quan, Sở Tài nguyên - Môi trường,...

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã thực sự nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sự chuyển biến tích cực trong việc học tập làm theo tư tưởng, phong cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Có thể thấy, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã gặt hái được nhiều thành quả đáng phần khởi. Để tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trước hết phải chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Mặt khác, cấp ủy các TCCSĐ cần tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị một cách cụ thể; quan tâm phát hiện những việc làm tốt, các gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền nhân rộng, tạo nên phong trào, trở thành nếp sống, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị với những hình thức phong phú, phù hợp, tạo động lực và niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) thời gian qua tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vấn đề lớn, rất cần thiết và hết sức quan trọng, có nội dung phong phú, sâu sắc và có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng; với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Bản thân mỗi một cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, coi đó là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Có như vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới tiếp tục được phát huy và có hiệu quả thiết thực, trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi một cán bộ, đảng viên và bảo đảm ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Thanh Lam
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Một số hoạt động và kết quả nổi bật của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

1. Năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”, đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi và tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vào các chủ trương, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới và đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ.

2. Năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ với chủ đề “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”, đã tạo được những hiệu ứng và nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

3. Năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được đông đảo cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, tham gia; từng bước trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi một cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Kết quả toàn Đảng bộ đã có 144 tập thể và 426 cá nhân điển hình tiên tiến được cấp ủy các cấp tuyên dương, khen thưởng.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được hơn 1.100 đảng viên mới, tăng hơn 5% so với số lượng đảng viên đầu nhiệm kỳ; xét công nhận chính thức cho gần 1.000 đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn.

5. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, bảo đảm phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị từ trong các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.