.

Nhìn lại kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010-2015

Thứ Ba, 04/08/2015, 11:41 [GMT+7]
Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

(QBĐT) - Xác định vai trò các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung trí tuệ, đề ra nhiều giải pháp, nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới nhằm lãnh đạo toàn Đảng bộ Khối thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được kiện toàn, sắp xếp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường. 

Ba điểm nhấn trong nhiệm kỳ là tổ chức thành công hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”; đợt sinh hoạt với chủ đề “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”; “Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị từ trong các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Lấy con người làm trung tâm, xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã và đang hướng tới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở bền vững với nòng cốt là đội ngũ cán bộ cấp ủy. Từ công tác xây dựng quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo chặt chẽ. Công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên khi có biến động về tổ chức, cán bộ được thực hiện kịp thời và đúng quy trình, bảo đảm chất lượng.

Thực hiện Điều lệ Đảng và các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, trên cơ sở quy chế làm việc, các cấp ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, bảo đảm phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Các cấp ủy đảng đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác để đề ra các giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tạo được chuyển biến rõ rệt trong việc duy trì sinh hoạt chi bộ; ý thức trách nhiệm của từng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, tác phong, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ có chuyển biến theo chiều hướng tích cực; mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, điều hành của lãnh đạo chuyên môn và sự tích cực tham gia của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Công tác đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các mặt công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cấp ủy địa phương nơi cư trú. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; trong nhiệm kỳ Đảng bộ Khối đã kết nạp 1.105 đảng viên mới, số đảng viên được kết nạp đều phát huy tốt vai trò.

Công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm ngày càng sát hơn, chất lượng được nâng lên, kết quả xếp loại cơ bản đúng với thực trạng chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không có tổ chức đảng yếu kém. Công tác phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng được quan tâm thực hiện có chất lượng; trong nhiệm kỳ đã có 1.069 đảng viên được phát thẻ đảng viên; 287 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở chú trọng thực hiện. Chủ động nắm tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Công an tỉnh trong việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử và kết nạp đảng viên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vẫn còn một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo công tác cán bộ, làm nảy sinh tư tưởng, dẫn đến có nơi mất đoàn kết nội bộ; một số cấp uỷ, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt đảng chưa đều, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, nặng về chuyên môn; chưa đổi mới nội dung sinh hoạt, tính giáo dục, tính lãnh đạo và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng có lúc chưa được phát huy tốt; công tác giáo dục, quản lý đảng viên ở một số cơ sở thiếu chặt chẽ nên có đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm về đạo đức lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa được phát hiện kịp thời để uốn nắn, ngăn chặn.

Trong phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm vẫn còn một số cấp uỷ chưa tuân thủ các bước theo hướng dẫn, hoặc thiếu chặt chẽ về quy trình chấm điểm, còn nể nang trong xem xét đánh giá dẫn đến chất lượng thiếu khách quan, chưa sát với thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện bằng được ba đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và chất lượng cán bộ, đảng viên;  phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và công tác cán bộ để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức đảng và toàn Đảng bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...

Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

>> Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ

>> Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững